INVESTOMETAR

U procesu izrade politika, pored značaja boljeg planiranja i sprovođenja, potreba za nadgledanjem i ocenjivanjem politika je nezamenjiva. Osim postojanja očiglednih problema u izdvajanju budžeta na osnovu potreba građana, druga sfera u kojoj postoje poteškoće u sprovođenju politika je i informisanje građana o projektima koji se sprovode u njihovim opštinama. INVESTOMETAR ima za cilj da na vizuelan način predstavi kapitalna ulaganja u realnom vremenu dok se dešavaju.

Ovaj projekat pokušava da ponudi više informacija građanima o kapitalnim ulaganjima. Pokrenut uz podršku National Endowment for Democracy (NED), projekat teži da stvori prostor za dobijanje informacija, pozivanje na odgovornost zvaničnika u vezi kapitalnih projekata i transparentnosti u potrošnji javnog novca.

INVESTOMETAR ima za cilj da ponudi instrument za praćenje, kojim će svi građani moći da „pregledaju“ radove u njihovim naseljima, selima i gradu. Ovaj prostor koji je do sada nedostajao, će građanima ponuditi mogućnost da na mapi grada vide gde se sprovode kapitalna ulaganja, koja je njihova vrednost, koje je njihovo trajanje i da li su završeni na vreme ili nisu.

Glavni ciljevi INVESTOMETRA su:

1. Ponuda pristupačnog prostora za javnost za informisanje o budžetu, uz poseban naglasak na kapitalne rashode, osiguravajući mehanizam praćenja koji pruža neprekidne informacije o napretku raznih kapitalnih projekata u određenim regionima.

2. Sužavanje jaza između političkog donošenja odluka i građana u odabranim opštinama, osiguravajući veću transparentnost i nivo odgovornosti i bolje informisanje građana o kapitalnim projektima u njihovoj opštini.

3. Pružanje mogućnosti za direktno uključenje građana u strateški razvoj u određenim opštinama.

4. Pružanje mogućnosti opštinama za bolje promovisanje njihovog rada građanima, informišući ih o prošlim, tekućim i budućim projektima.

Projekat sprovodi Institut za razvojne politike (INDEP). Institut za razvojne politike (INDEP) je istraživački institut i centar za zagovaranje koji nudi strateška rešenja za javne politike na osnovu nezavisnih istraživanja.