Investometar nudi prostor za informisanje građana koji žele da dobiju više informacija o kapitalnim ulaganjima u opštinama PRIŠTINA, KOSOVO POLJE, OBILIĆ, GLOGOVAC, GNJILANE, GRAČANICA, KAMENICA i NOVO BRDO. Platforma www.investometri.com ima za cilj ne samo da informiše građane o kapitalnim ulaganjima u opštini nego i da im ponudi mogućnost da prate tok realizacije radova. Platforma ispunjava prvi uslov za aktivno učešće građana u donošenju odluka, a to je informisanje. Takođe, INVESTOMETAR utiče na povećanje transparentnosti i odgovornosti za kapitalna ulaganja i dobro upravljanje jer ste vi, građani PRIŠTINE, KOSOVOG POLJA, OBILIĆA, GLOGOVCA, GNJILANE, GRAČANICA, KAMENICA i NOVO BRDO, postali kontrolori sprovođenja kapitalnih projekata u vašim naseljima ili selima. Na kraju, INVESTOMETAR ima za cilj podizanje nivoa komunikacije građanin-opština i pokušava da učini građanina delom donošenja odluka.

Više transparentnosti i odgovornosti u
javnim troškovima za kapitalna
ulaganja na lokalnom nivou
Mapa kapitalnih ulaganja
Na platformi investometri.com je predstavljena
mapa opštine kapitalnih ulaganja za 2016. godinu.
Ulaganja su na mapi obeležena na mestu gde se
događaju i kategorizovana su po bojama:
projekti u toku pin, projekti sa kašnjenjima pinkuq,
projekti okončani sa kašnjenjem pinvonesperfundim i okončani projekti pingjelbert.
Može se kliknuti na oznake na mapi
pri čemu se na u statičkom polju sa
desne strane pojavljuju informacije
o projektu, kao što su: mesto,
uloženi iznos, rokovi itd.

screenshot-91

Grafički prikaz
Pored kartografskog prikaza, posebno dugme je
dizajnirano za predstavljanje kapitalnih
projekata u grafičkom prikazu.

Na grafičkom prikazu su navedene detaljnije
informacije u vezi sa brojem projekata.
Na funkciji „GRAF“ su predstavljene informacije
o nazivu projekta, datumu početka, periodu
realizacije, kao i status svakog projekta koji
je sličan bojama prikazanim na kartografskom prikazu.
screenshot-92