Prishtinë 2016

2016 2017 2018 Buletin Graf
Komunës së Prishtinës për vitin 2016 i është aprovuar një buxhet prej 65 milion e 883 mijë e 762 eurosh. Prej tyre, për investime kapitale janë ndarë 26 milion e 772 mijë e 53 euro ose në përqindje 40% e buxhetit. Janë disa projekte të reja kapitale për vitin 2016 të karakterit të “punëve”. Ky buxhet do të shërbejë për projekte kapitale për afro 200 mijë banor të identifikuar si rezident të kryeqytetit në regjistrimin e popullësisë së vitit 2011. Investimet kapitale janë të shtrira në 572 kilometra katror sa ka Prishtina.

Lista e projekteve kapitale për vitin 2016 tregon që shumica e këtyre investimeve janë orientuar në drejtim të përmirësimit të infrastrukturës.

 
Legjenda
pin Projektet në proces
pinkuq Projektet me vonesa
pinvonesperfundimProjektet e përfunduara me vonesa
pingjelbertProjektet e përfunduara
Projektet e bartura nga viti i kaluar


Lista e projekteve

[image_mapper id=”3″]

Emri i projektit: Ndërtimi i murit Beton-Arme në lagjen Velania

Vlera e projektit: 4,379.94 €

Buxheti i ndarë: 4,379.94 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 14 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 15/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 18/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: 14/09/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Ka vonesa të arsyshme për shkak të instalimve nëntokesore (rrjedhjeve të ujit) si pengesë për ndërtimin e murit mbrojtës.

Punëkryesi: NDËRTIMTARI - Podujevë

Emri i projektit: Implementimi i projektit të nyjës në fund të rrugës Avdyl Rama, dislokimi i trafos, shtyllave elektrike dhe trajtimi i zonës

Vlera e projektit: 132,049.1 €

Buxheti i ndarë: 26,409.82 € (Komuna)
Buxheti i ndarë: 105,639.28 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 2 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 09/06/2016

Data e fillimit të punimeve: 01/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: 07/12/2016

Koment: Për arsye të hapësirës së pamjaftueshme (duhet të mos mbyllet qarkullimi i banorëve të lagjes) për ekzekutimin e punimeve si dhe duke pasur parasysh instalimet e vjetra nëntokësore qoftë ato të ujësjellësit, elektrikës gjë që duhet evituar dhe dislokuar për vazhdimin e punimeve të trases, ndërtimi i mureve mbrojtëse në një teren të veshtirë kodrinor mund të shkaktoj vonesa në realizimin e punimeve.

Punëkryesi:  "Veha Group&Arding" - Prizren

Emri i projektit: Furnizimi dhe montimi me dyer të rrethojës së Qendrës Rekrative

Vlera e projektit: 1,590 €

Buxheti i ndarë: 1,590 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 15 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 26/05/2016

Data e fillimit të punimeve: 03/06/2016

Data e përfundimit të punimeve: 18/06/2016

Punëkryesi:  "GLOBAL ING " - Prishtinë

Emri i projektit: Përmirësim i gjendjes së murit Alpin në Gërmi.

Vlera e projektit: 7,940.00 €

Buxheti i ndarë: 7,940.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 30 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 13/04/2016

Data e fillimit të punimeve: 06/05/2016

Data e përfundimit të punimeve: 07/07/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Paisjet origjinale për ekzekutimin e murit Alpin në tregun tonë nuk janë gjetur në bazë të specifikimit teknik të kërkuar, ku këto produkte speciale duke e pasur parasysh sigurimin e sportistëve në konsultim dhe bashkëpunim me përfaqësuesin e klubit Alpin Prishtina janë furnizuar nga Slovenia ku kanë ndikuar që punimet të zvarriten.

Punëkryesi: NITI-N - Prishtinë

 

Emri i projektit: Ndërtimi i disa rrugicave në fshatrat Llukar dhe Makoc

Vlera e projektit: 135,564.14 €

Buxheti i ndarë: 135,564.14 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 60 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 20/06/2016

Data e fillimit të punimeve: 20/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: 12/12/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: 17 ditë vonesa të paarsyeshme

Përshkrim i kontratës: Ndërtimi i rrugicave bëhet me pllaka të betonit

Punëkryesi: Seti Comerc - Suharekë

 

Emri i projektit: Furnizimi me material ndërtimor për bulevardin mbi Kurriz

Vlera e projektit: 61,865.4 €

Buxheti i ndarë: 61,865.4 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 20 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 14/04/2016

Data e fillimit të punimeve: 03/05/2016

Data e përfundimit të punimeve: 16/05/2016

Punëkryesi: “Tekno ing Consulting shpk”&Benita Company sh.p.k” - Prishtinë

 

Emri i projektit: Ndërtimi i rrugëve në fshatin Koliq në lagjet Bicaj dhe Vol

Vlera e projektit: 136,019.99 €

Buxheti i ndarë: 136,019.99 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 90 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 12/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 27/07/2016

Data e përfundimit të punimeve:  25/11/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi: “Ledi Ing &Bashkimi" - Prishtinë

Emri i projektit: Rregullimi i oborreve dhe tereneve sportive

Vlera e projektit: 170,644.50 €

Buxheti i ndarë: 170,644.50 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 36 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 12/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 12/08/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër (Korniz kontratë)

Punëkryesi: NBT ING&ALFA ING - Suharekë

Emri i projektit: Rikonstruimi dhe gëlqerosja e shkollave të Prishtinës

Vlera e projektit: 84,688.10 €

Buxheti i ndarë: 84,688.10 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 36 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 25/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 05/08/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: “N.T.P Ulpiana” - Prishtinë

Emri i projektit: Rregullimi i oborrit te shkollës fillore ”Ismail Qemajli”

Vlera e projektit: 178,704.48€

Buxheti i ndarë: 35,740.90 € (Komuna) dhe 142,963.58 € (Donacion jo qeveritar)

Periudha e realizimit: 90 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 18.03.2016

Data e fillimit të punimeve: 12.04.2016

Data e përfundimit të punimeve: 17/11/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi: Wiena&Shkembi - Prishtinë

Emri i projektit: Renovimi në disa qendra dhe ambulanca mjekësore në Prishtinë

Vlera e projektit: 34,320.00 €

Buxheti i ndarë: 34,320.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 30 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 08/03/2016

Data e fillimit të punimeve: 21/03/2016

Data e përfundimit të punimeve: 17/05/2016

Vonesa në realizimin e punimeve:  Vonesat në realizimin e punimeve janë bërë për shkak të moslirimit të disa hapesirave gjerë në ditët e vikendit, me qëllim të mos pengimit të pacientëve.

Punëkryesi: "Tribune" - Prishtinë

Emri i projektit: Riparimi dhe renovimi i objekteve të brigadës profesioanle të zjarrëfikjes

Vlera e projektit: 64,558.02 €

Buxheti i ndarë: 64,558.02 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 60 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 15/04/2016

Data e fillimit të punimeve: 08/07/2016

Data e përfundimit të punimeve:  Punimet janë në ekzekutim e sipër

Vonesa në realizimin e punimeve:   Vonesat në realizimin e punimeve janë bërë për shkak të kushteve klimatike. Punimet vazhdojnë në vitin 2017

Punëkryesi: AREA shpk - Kamenicë

Emri i projektit: Ndërtimi i dy këndeve të lodrave për fëmijë

Vlera e projektit: 79,749.46 €

Buxheti i ndarë: 79,749.46 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 90 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 15/04/2016

Data e fillimit të punimeve: 14/06/2016

Data e përfundimit të punimeve: 10/10/2016

Punëkryesi: "A&R ING&Kema Company" - Prishtinë

Emri i projektit: Ndërtimi i dy këndeve të lodrave për fëmijë

Vlera e projektit: 37,604.01 €

Buxheti i ndarë: 37,604.01 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 90 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 15/04/2016

Data e fillimit të punimeve: 14/06/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Vonesa në realizimin e punimeve:  Nuk sqarohen arsyet e vonesave. Punimet vazhdojnë në vitin 2017

Punëkryesi: "A&R ING&Kema Company" - Prishtinë

Emri i projektit: Ndërtimi i infrastrukturës në rrugën "Sali Matoshi" në Prishtinë dhe ndërtimi i rrugëve lokale në fshatin Grashticë

Vlera e projektit: 72,186.47 €

Buxheti i ndarë: 72,186.47 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 2 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 14/04/2016

Data e fillimit të punimeve: 27/04/2016

Data e përfundimit të punimeve: 18/10/2016

Vonesa në realizimin e punimeve:  Për shkak kushteve atmosferike dhe instalimeve nëntokësore ka pasur zvarritje të punimeve në rrugën "Sali Matoshi" në Prishtinë

Punëkryesi: “CO-ING” - Prishtinë

Emri i projektit: Ndërtimi i rrugës në fshatin Dabishec në lagjen Dulaj

Vlera e projektit: 150,911.7 €

Buxheti i ndarë: 150,911.7 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 2 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 15/04/2016

Data e fillimit të punimeve: 25/04/2016

Data e përfundimit të punimeve: 14/09/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Për shkaqe atmosferike ka pasur vonesa të arsyeshme

Punëkryesi: “Gashi Ing” - Prishtinë

Emri i projektit: Rikonstruimi i qerdhes në lagjen Sofalia

Vlera e projektit: 39,370.86  €

Buxheti i ndarë: 39,370.86  € (Komuna)

Periudha e realizimit: 2 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 19/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 01/08/2016

Data e përfundimit të punimeve: 01/10/2016

Punëkryesi: “Ero Projekt” - Prishtinë

Emri i projektit: Ndërtimi i sallës së Edukatës Fizike në shkollën "Shkëndija" në Hajvali

Vlera e projektit: 11,957.98 €

Buxheti i ndarë: 11,957.98 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 10 Ditë pune

Data e nënshkrimit të kontratës: 03/05/2016

Data e fillimit të punimeve: 04/05/2016

Data e përfundimit të punimeve:  17/05/2016

Punëkryesi: “Sh.p.k Rexha” - Prishtinë

Emri i projektit: Rikonstruimi dhe mirëmbajtja e nyjeve sanitare nëpër shkolla

Vlera e projektit: 116,663.00 €

Buxheti i ndarë: 116,663.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 36 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 21/04/2016

Data e fillimit të punimeve: 28/04/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër (Kontrat kornizë)

Punëkryesi: Euro Contruction - Rahovec

Emri i projektit: Ndërtimi i rrugëve në lagjen Veternik dhe në lagjen Mat

Vlera e projektit: 390,262.10 €

Buxheti i ndarë: 390,262.10 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 120 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 14/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 29/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: 12/12/2016

Përshkrim i kontratës: Është bërë ndërtimi i gjithsejt 34 rrugëve, ku 24 rrugë janë ndërtuar në lagjen Veternik dhe 10 rrugë në lagjen Mat. Rrugët janë ndërtuar me pllaka betoni në formë të shkronjës "I".

Punëkryesi: “Gerlica Company” - Prishtinë

Emri i projektit: Ndërtimi i kanalizimit fekal në Bardhosh, disa lagje në Barilevë dhe lagjen e V-të të Prugocit

Vlera e projektit: 373,144.00 €

Buxheti i ndarë: 74,628.00 € (Komuna) dhe 298,516.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 120 Ditë nga fillimi i punimeve

Data e nënshkrimit të kontratës: 13/06/2016

Data e fillimit të punimeve: 30/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Koment: Janë realizuar punimet në fshatin Barilevë, Prugovc në lagjen e V-të, ndërsa në fshatin Bardhosh punimet janë duke u realizuar dhe do të vazhdojnë edhe në vitin 2017.

Punëkryesi: "Gashi Ing" - Suharekë

Emri i projektit: Ndërtimi i rrugës në lagjen e Dulevitëve në Suteske RITENDER

Vlera e projektit: 219,999.80 €

Buxheti i ndarë: 219,999.80 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 60 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 13/04/2016

Data e fillimit të punimeve: 29/04/2016

Data e përfundimit të punimeve: 24/08/2016

Vonesa në realizimin e punimeve:  Vonesa për shkak të kontesteve pronësoro-juridike dhe kushteve tjera gjatë punimeve.

Përshkrim i kontratës: Ndërtimi/asfaltimi i rrugës. Ndërtimi i urës Beton-Arme, mureve Beton-Arme, kanaleve Beton-Arme, shtyllat elektrike nga betoni, kanalizim fekal, kanalizim atmosferik, etj.

Punëkryesi: "Eurofamis" - Suharekë

Emri i projektit: Ndërtimi i rrjetit te ujësjellësit në fshatin Slivovë

Vlera e projektit: 16,999.00 €

Buxheti i ndarë: 16,999.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 30 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 30/03/2016

Data e fillimit të punimeve: 08/04/2016

Data e përfundimit të punimeve: 19/05/2016

Punëkryesi: "A&R ING&Kema Company" - Prishtinë

Emri i projektit: Renovimi i ngrohjes së Biblotekës "Hivzi Sylejmani" si dhe renovime të tjera sipas nevojës

Vlera e projektit: 24,975.00 €

Buxheti i ndarë: 24,975.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 30 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 31/05/2016

Data e fillimit të punimeve: 16/06/2016

Data e përfundimit të punimeve: 16/07/2016

Punëkryesi: "Termovision Shpk" - Prishtinë

Emri i projektit: Instalimi i ngrohjes qendrore në shkolla të fshatrave. Shkollat ku është bërë instalimi i ngrohjes janë: "Avni Rrustemi" në Mramor lagjja Halitaj, "Nëna Tereza" në Vranidoll, "Filip Shiroka" në Thanishtë(Slivovë), "Dëshmorët e 1921" në Prapashticë, "Dëshmorët e 1921" në Prapashticë lagjja Balaj,"Azemi e Salihu" në Dabishec, "Azemi e Salihu" në Hajkobillë, "Azemi e Salihu" në Gllogovicë, "Tefik Çanga" në Ballaban, "Tefik Qanga në Koliq 1, "Tefik Qanga" në Koliq 2, "Teuta" në Grashticë, "Isa Boletini" në Busi

Vlera e projektit: 99,391.85 €

Buxheti i ndarë: 99,391.85 €  (Komuna)

Periudha e realizimit: 90 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës:  03/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 12/08/2016

Data e përfundimit të punimeve:  Punimet janë në ekzekutim e sipër

Koment: Është përfunduar instalimi i ngrohjes qendrore në 13 shkolla nëpër fshatra të Prishtinës, ku në 10 prej tyre vetëm janë në funksion ndërsa në tri shkolla janë akoma në proces të funksionalizimit.

Punëkryesi: OE “TERMO INSTALL - Suharekë

Emri i projektit: Ndërtimi i stadionit të futbollit në Hajvali-Faza e II-të

Vlera e projektit: 414,828.79 €

Buxheti i ndarë: 414,828.79 €(Komuna)

Periudha e realizimit: 120 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 28/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 15/08/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër, vazhdojnë në vitin 2017

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi: Vision Capital & Conex Group - Fushë Kosovë

 

Emri i projektit: Ndërtimi i kanalizimit fekal, rruga për Llukar, faza e I-rë

Vlera e projektit: 85,190.46 €

Buxheti i ndarë: 85,190.46 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 90 Ditë pune

Data e nënshkrimit të kontratës: 01/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 28/10/2016

Data e përfundimit të punimeve: 13/12/2016

Punëkryesi: OE "Kushtrimi NM" - Prishtinë

Emri i projektit: Ndërtimi i urave  në pjesën  Perëndimore  të Unazës  Qendrore në Prishtinë

Vlera e projektit: 1,969,163.08 €

Buxheti i ndarë: 1,969,163.08 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 180 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 29/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 14/09/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: Rexha&Arhiko& Benita” - Prishtinë

Emri i projektit: Mirëmbajtja e sipërfaqeve gjelbëruese në qytetin e Prishtinës

Vlera e projektit: 800,000.00 €

Buxheti i ndarë: 800,000.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 12 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 01/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 01/08/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: Isak Rakovica - Prishtinë

Emri i projektit: Sanimi i gropave  dhe deformimeve  të shtresave  të asfaltit në rrugët dhe trotuaret  në komunën e Prishtinës për vitin  2016”

Vlera e projektit: 298,070.00 €

Buxheti i ndarë: 298,070.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 12 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 01/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 01/08/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: TOIFOR  – Prishtinë

Emri i projektit: Rindërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekondare si dhe rindërtimi, sanimi i kanalizimeve fekale primare dhe sekondare.

Vlera e projektit: 314,913.50 €

Buxheti i ndarë: 314,913.50 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 17/08/2016 - 17/08/2017

Data e nënshkrimit të kontratës: 02/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 02/09/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: TOIFOR  – Prishtinë

Emri i projektit: Punimi i rrethojave dhe pastrimi fitosanitar në varrezat e komuniteteve, si dhe zgjerimi i ndriçimit publik në Bernicë të epërme, Bernicë të poshtme, Slivovë, Bardhosh dhe Grashticë - Pjesa e parë

Vlera e projektit: 21,693.70 €

Buxheti i ndarë: 21,693.70 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 60 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 16/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 30/08/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër, vazhdojnë në vitin 2017

Vonesa në realizimin e punimeve: Vonesa për shkak të problemeve pronësore

Punëkryesi: Dardania – Prishtinë

Emri i projektit: Furnizimi dhe montimi i rampave në hapësirat e parkingjeve

Vlera e projektit: 79,950.00 €

Buxheti i ndarë: 79,950.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 60 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 19/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 30/08/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Koment: Punët në instalimin e pajisjeve dhe aparaturës kanë përfunduar, por projekti nuk është mbyllur për shkak të testimit e kjo përfundon pas furnizimit me kartela dhe arka fiskale

Punëkryesi: Eko Invest - Prishtinë

Emri i projektit: Ekzekutimi i punimeve me pleksiglas në disa shkolla si dhe punime tjera

Vlera e projektit: 31,900.00 €

Buxheti i ndarë: 31,900.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 60 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 09/09/2016

Data e fillimit të punimeve: 12/09/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër, vazhdojnë në vitin 2017

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi:  “C4A SHPK NN EURO CONSTRUCTION” - Prishtinë

Emri i projektit: Ndërtimi i rrugës në fshatin Barilevë-Lagjja Kurti

Vlera e projektit: 260,584.00 €

Buxheti i ndarë: 260,584.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 90 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 13/09/2016

Data e fillimit të punimeve: 16/09/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër, vazhdojnë në vitin 2017

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi:  N.N.Sopi - Prizren

Emri i projektit: Ndërtimi i murit beton-Arme në lagjen Velania-Punë shtesë

Vlera e projektit: 437.99 €

Buxheti i ndarë: 437.99 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 5 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 13/09/2016

Data e fillimit të punimeve: 13/09/2016

Data e përfundimit të punimeve: 14/09/2016

Punëkryesi:  “Ndertimtari” - Podujevë

Emri i projektit: Inventarizimi i këndeve të leximit

Vlera e projektit: 13,585.00 €

Buxheti i ndarë: 13,585.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 60 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 27/09/2016

Data e fillimit të punimeve: 27/09/2016

Data e përfundimit të punimeve: 03/11/2016

Punëkryesi:  BURIMI DEKOR - Vushtrri

Emri i projektit: Punimi, furnizimi dhe montimi i shtyllave antipark

Vlera e projektit: 39,425.00 €

Buxheti i ndarë: 39,425.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 04/10/2016 - 04/12/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 04/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 24/10/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër, vazhdojnë në vitin 2017

Vonesa në realizimin e punimeve: Punimet janë ndërprerë për shkak të kushteve klimatike, me përmirësimin e motit punimet kanë filluar të realizohen

Punëkryesi:  Brezi Kufitar – Podujevë

Emri i projektit: Furnizimi dhe montimi i shportave të xhepit në rrugët e Qytetit dhe Sheshet - Llot 1

Vlera e projektit: 3,720.00 €

Buxheti i ndarë: 3,720.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 60 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 07/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 24/10/2016

Data e përfundimit të punimeve: Është ndërprerë kontrata për shkak të vonesave

Punëkryesi:  NITI-N - Prishtinë

Emri i projektit: Pastrimi dhe rregullimi i shtratit të lumenjëve

Vlera e projektit: 80,524.60 €

Buxheti i ndarë: 80,524.60 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 12 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 10/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 17/10/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Përshkrim i kontratës: Pastrimi dhe rregullimi i shtratit të Lumit të Matit dhe Lumit Prishtevka në pjesë të ndryshme të Qytetit të Prishtinës, pastrimi dhe rregullimi i shtratit të kanaleve të hapura në formë të lumit, pastrimi dhe rregullimi i shtratit të lumit Llap, furnizimi dhe montimi i grilave, kapakëve dhe pastrimi e debllokimi i ujëmbledhësve të kanalizimit atmosferik.

Punëkryesi:  Lindi - Istog

Emri i projektit: Renovimi i garazhës së NK Trafikut Urban

Vlera e projektit: 622,496.80 €

Buxheti i ndarë: 622,496.80 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 60 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 12/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 24/10/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër, vazhdojnë në vitin 2017

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi:  NN PRISHTINA - Prishtinë

Emri i projektit: Furnizimi, instalimi dhe rregullimi i katër pikave të sistemit të alarmit publik

Vlera e projektit: 19,400.00 €

Buxheti i ndarë: 19,400.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 36 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 11/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 12/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: 28/07/2016

Punëkryesi:  “Dugagjin Rudi B.I” - Prishtinë

Emri i projektit: Pastrimi dhe bartja e mbeturinave si dhe rehabilitimi i lokacioneve pas largimit të mbeturinave

Vlera e projektit: 49,700.00 €

Buxheti i ndarë: 49,700.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 04/07/2016 - 04/09/2016 (60 Ditë)

Data e nënshkrimit të kontratës: 04/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 22/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: 28/09/2016

Punëkryesi:  “VZ Company” - Prishtinë

Emri i projektit: Rikonstruimi dhe mirëmbajtja e Kulmeve të disa Shkollave

Vlera e projektit: 77,818.00 €

Buxheti i ndarë: 77,818.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 36 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 06/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 12/08/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Përshkrim i kontratës: Demolimi i kulmit ekzistues nëpër shkollat e Prishtinës (tjegullat, llamarina, azbest pllakat apo çfarëdo mbulese tjetër ekzistuese).

Punëkryesi:  “Olti Trasing” - Prishtinë

Emri i projektit: Ngritja e vendkalimeve për këmbësor

Vlera e projektit: 28,711.00 €

Buxheti i ndarë: 28,711.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 90 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 20/06/2016

Data e fillimit të punimeve: 25/06/2016

Data e përfundimit të punimeve: 10/12/2016

Punëkryesi:  "Eing Com"- Podujevë

Emri i projektit: Ndërtimi i rrugës Perandori Justinian përball Katedrales në Prishtinë - punë shtesë

Vlera e projektit: 20,999.59 €

Buxheti i ndarë: 20,999.59 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 1 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 08/06/2016

Data e fillimit të punimeve: 08/06/2016

Data e përfundimit të punimeve: 30/06/2016

Punëkryesi:  "Eing Com"- Podujevë

Emri i projektit: Ndërtimi i aneksit të shkollës fillore “Faik Konica” në Prishtinë

Vlera e projektit: 173,677.56 €

Buxheti i ndarë: 173,677.56 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 120 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 13/06/2016

Data e fillimit të punimeve: 01/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër, vazhdojnë në vitin 2017

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi:  “En Group” - Prishtinë

Emri i projektit: Mirëmbajtja e ndriçimit publik në Prishtinë - Pjesa e parë

Vlera e projektit: 28,487.50 €

Buxheti i ndarë: 28,487.50 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 12 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 17/05/2016

Data e fillimit të punimeve: 23/05/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Koment: Mirëmbajtja e ndriçimit publik është paraparë për qytete dhe fshatra, ku përfshihen parkingjet, parqet dhe hapësirat tjera publike

Punëkryesi:  “MVR elektromontues” - Prishtinë

Emri i projektit: Mirëmbajtja e ndriçimit publik në Prishtinë - Pjesa e dytë

Vlera e projektit: 34,161.70 €

Buxheti i ndarë: 34,161.70 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 12 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 17/05/2016

Data e fillimit të punimeve: 16/05/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Koment: Mirëmbajtja e ndriçimit publik është paraparë për qytete dhe fshatra, ku përfshihen parkingjet, parqet dhe hapësirat tjera publike

Punëkryesi:  “ELEKTRIKA MONT” & “MultiBusiness Group” - Lipjan

Emri i projektit: Mirëmbajtja e ndriçimit publik në Prishtinë - Pjesa e tretë

Vlera e projektit: 20,415.00 €

Buxheti i ndarë: 20,415.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 12 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 17/05/2016

Data e fillimit të punimeve: 15/05/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Koment: Mirëmbajtja e ndriçimit publik është paraparë për qytete dhe fshatra, ku përfshihen parkingjet, parqet dhe hapësirat tjera publike

Punëkryesi:  “NITI - N” - Prishtinë

Emri i projektit: Mirëmbajtja e ndriçimit publik në Prishtinë - Pjesa e katërt

Vlera e projektit: 19,367.00 €

Buxheti i ndarë: 19,367.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 12 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 17/05/2016

Data e fillimit të punimeve: 16/05/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Koment: Mirëmbajtja e ndriçimit publik është paraparë për qytete dhe fshatra, ku përfshihen parkingjet, parqet dhe hapësirat tjera publike

Punëkryesi:  “LIGHT AND MORE & MONTING” - Prishtinë

Emri i projektit: Rregullimi dhe rrethimi i varrezave te qytetit

Vlera e projektit: 55,241.12 €

Buxheti i ndarë: 55,241.12 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 60 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 19/04/2016

Data e fillimit të punimeve: 20/04/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi:  Jetmiri & Edi Kon - Drenas

Emri i projektit: Ndërtimi i këndit të lojrave në lagjen Kalabria

Vlera e projektit: 49,852.56 €

Buxheti i ndarë: 49,852.56 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 90 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 19/04/2016

Data e fillimit të punimeve: 13/06/2016

Data e përfundimit të punimeve: 10/10/2016

Punëkryesi:  DAQA - Ferizaj

Emri i projektit: Ndërtimi i këndit të lojrave në lagjen Kalabria

Vlera e projektit: 42,990.87 €

Buxheti i ndarë: 42,990.87 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 90 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 19/04/2016

Data e fillimit të punimeve: 30/05/2016

Data e përfundimit të punimeve: 22/09/2016

Punëkryesi:  Bereqeti Ing & Kema Company - Prishtinë

Emri i projektit: Sinjalizimi horizontal dhe vertikal ne rrugët Prishtinës - Pjesa e parë

Vlera e projektit: 45,980.00 €

Buxheti i ndarë: 45,980.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 12 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 14/05/2016

Data e fillimit të punimeve: 13/06/2016

Data e përfundimit të punimeve: 25/08/2016

Punëkryesi:  “Sinjal” - Ferizaj

Emri i projektit: Sinjalizimi horizontal dhe vertikal ne rrugët Prishtinës - Pjesa e dytë

Vlera e projektit: 22,418.60 €

Buxheti i ndarë: 22,418.60 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 12 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 14/05/2016

Data e fillimit të punimeve: 13/06/2016

Data e përfundimit të punimeve: 06/09/2016

Punëkryesi:  “RSM” - Prishtinë

Emri i projektit: Furnizimi dhe montimi i dyerve të drurit të dhomave të mësimit në objektin e adaptuar të Shkollës së Muzikës në Ali Sokoli

Vlera e projektit: 7,270.00 €

Buxheti i ndarë: 7,270.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 15 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 15/04/2016

Data e fillimit të punimeve: 20/04/2016

Data e përfundimit të punimeve: 16/05/2016

Punëkryesi:  "Krapi Com" - Prishtinë

Emri i projektit: Stabilizimi i rrugës Mitat Frashëri

Vlera e projektit: 6,050.00 €

Buxheti i ndarë: 6,050.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 10 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 21/04/2016

Data e fillimit të punimeve: 12/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: 08/09/2016

Vonesa në realizimin e punimeve:  Arsyet e vonesave nuk sqarohen.

Punëkryesi:  "Ndërtimi" - Pejë

Emri i projektit: Ndërtimi i krahëve të rrugëve Vëllezërit Fazliu, Rugova dhe Vlora

Vlera e projektit: 288,7555.50 €

Buxheti i ndarë: 288,7555.50 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 120 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 15/04/2016

Data e fillimit të punimeve: 24/04/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër, vazhdojnë në vitin 2017

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi:  “Gashi Ing” - Suharekë

Emri i projektit: Implementimi i projektit Bllok pas Blloku në Bregun e Diellit

Vlera e projektit: 166,274.11 €

Buxheti i ndarë: 166,274.11 € (Bashkëfinancuar me UN Habitata - Kosovë)

Periudha e realizimit: 90 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 23/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 23/08/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër, vazhdojnë në vitin 2017

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi:  Vision Projekt - Gjilan

Emri i projektit: Rikonstruimi dhe zgjerimi i ndriçimit publik në Prishtinë për vitin 2015 – faza e II-të

Vlera e projektit: 188,678.36 €

Buxheti i ndarë: 188,678.36 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 14/07/2016 - 15/12/2016 (150 Ditë)

Data e nënshkrimit të kontratës: 15/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 15/08/2016

Data e përfundimit të punimeve: 15/01/2017

Punëkryesi:  Risa mont & Boch – Prishtinë

Emri i projektit: Rikonstruimi i ndriçimit publik në qytetet dhe fshatrat e Prishtinës-Faza III

Vlera e projektit: 77,321.00 €

Buxheti i ndarë: 77,321.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 12 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 11/11/2016

Data e fillimit të punimeve: 21/11/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi:  MVR ELEKTROMONTUES - Prishtinë

Emri i projektit: Mirëmbajtja e Elektrikës në Shkolla

Vlera e projektit: 21,076.10 €

Buxheti i ndarë: 21,076.10 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 36 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 13/09/2016

Data e fillimit të punimeve: 13/09/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi:  Light and More & Montingun - Prishtinë

Emri i projektit: Punë shtesë - Implementimi i nyjës në fund të rrugës Avdyl Rama, dislokimi i trafos, shtyllave elektrike dhe trajtimi i zonës

Vlera e projektit: 6,088.29 €

Buxheti i ndarë: 6,088.29 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 14 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 07/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 07/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: 12/12/2016

Punëkryesi:  Veha Group&Arding - Prizren

Emri i projektit: Ndërtimi i Infrastrukturës në Zllatar

Vlera e projektit: 469,240.11 €

Buxheti i ndarë: 469,240.11 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 150 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 17/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 25/10/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Përshkrim i kontratës: Ndërtimi i infrastrukturës në Zllatar përfshinë: Ndërtimi i kanalizimit fekal (Ujërave të zeza), ndërtimi i kanalizimit atmosferik, ndërtimi i sistemit të ujësjellësit, ndriçimi publik me shtylla të betonit, punimet për rrjetin e kanalizimit kabllovik, të tensionit të mesem dhe telefonik, sinjalizimi horizontal dhe vertikal rruga në fshatin Zllatar - Prishtinë, stacionazha.

Punëkryesi:  Toifor - Prishtinë

Emri i projektit: Mirëmbajtja e semaforëve, invertorëve dhe pajisjeve akustike për të verbërit në qytetin e Prishtinës

Vlera e projektit: 59,905.00 €

Buxheti i ndarë: 59,905.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 12 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 14/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 15/10/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi:  “EKOINVEST” - Prishtinë

Emri i projektit: Furnizimi dhe mirëmbajtja e kondicionerëve në objektin e komunës së Prishtinës

Vlera e projektit: 42,918.45 €

Buxheti i ndarë: 42,918.45 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 36 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 13/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 13/10/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi:  “RAKETA” - Prishtinë

Emri i projektit: Furnizimi dhe montimi i shportave te xhepit në rrugët e qytetit dhe sheshet - Llot II

Vlera e projektit: 13,160.00 €

Buxheti i ndarë: 13,160.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 60 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 10/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 24/10/2016

Data e përfundimit të punimeve: 24/12/2016

Punëkryesi:  NDERTIMTARI - Prishtinë

Emri i projektit: Kontrolla e hyrjeve në ndërtesat e banimit - punë shtesë

Vlera e projektit: 1,250.00 €

Buxheti i ndarë: 1,250.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 30 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 14/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 15/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: 22/12/2016

Punëkryesi:  GeoCad & Geo-Gis - Obiliq

Emri i projektit: Furnizimi me inventar për administratën komunale

Vlera e projektit: 57,550.00 €

Buxheti i ndarë: 57,550.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 21/11/2016 - 21/01/2017

Data e nënshkrimit të kontratës: 21/11/2016

Data e fillimit të punimeve: 28/11/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Vonesa në realizim të punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi:  “A&F Constuction” Sh.p.k - Prishtinë

Emri i projektit: Përshtatshmëria e tokës për prodhimtari dhe rekomandimet e masave agroteknike – zonimit të tokave bujqësore

Vlera e projektit: 19,900.00 €

Buxheti i ndarë: 19,900.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 12 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 15/11/2016

Data e fillimit të punimeve: 01/03/2017

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi:  N.Sh “Agrovet” - Fushë Kosovë

Emri i projektit: Ndërtimi i kolektorit betonarme dhe kanalizimit fekal në rrugën mbi lumin “Prishtina”

Vlera e projektit: 2,192,854.60 €

Buxheti i ndarë: 2,192,854.60 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 200 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 07/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 18/08/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi:  NOTI BETON & ILEA & HB CONSTRUCTION - Obiliq

Emri i projektit: Ndërtimi i rrugës në fshatin Hajvali tek Vitialit

Vlera e projektit: 71,219.51 €

Buxheti i ndarë: 71,219.51 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 2 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 20/09/2016

Data e fillimit të punimeve: 17/10/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi:  NOTI BETON & ILEA & HB CONSTRUCTION - Obiliq

Emri i projektit: Rikonstruimi i objektit të kuzhinës Qendrore

Vlera e projektit: 158,175.32 €

Buxheti i ndarë: 158,175.32 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 3 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 16/08/2016

Data e fillimit të punimeve: ?

Data e përfundimit të punimeve: ?

Punëkryesi:  Termomontimi shpk”- - Prishtinë

Emri i projektit: Ndërtimi i rrugës ne fshatin Koliq - lagjja Qokaj

Vlera e projektit: 138,594.50 €

Buxheti i ndarë: 138,594.50 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 90 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 21/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 21/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: 31/10/2016

Punëkryesi:  “LEDI ING & BASHKIMI” - Prishtinë

Emri i projektit: Furnizimi dhe montimi i inventarit dhe materialeve tjera për funksionalizimin e qendrës për Business Process Outsourcing.

Vlera e projektit: 44,317.50 €

Buxheti i ndarë: 44,317.50 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 60 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 20/09/2016

Data e fillimit të punimeve: 20/09/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Vonesa në realizim të punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi:  “FM GROUP & A&F CONSTRUCTION” - Prishtinë

Emri i projektit: Punimi,furnizimi dhe vendosja e numrave të adresave

Vlera e projektit: 118,740.00 €

Buxheti i ndarë: 118,740.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 12 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 20/09/2016

Data e fillimit të punimeve: 20/09/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi:  “FM GROUP & A&F CONSTRUCTION” - Prishtinë

Emri i projektit: Rikonstruktimi i çerdhes në lagjen Tophane

Vlera e projektit: 60,683.05 €

Buxheti i ndarë: 60,683.05 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 60 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 19/10/2016

Data e fillimit të punimeve: Punimet nuk kanë filluar

Data e përfundimit të punimeve: Punimet nuk kanë filluar

Punëkryesi:  TRIBUNE SHPK - Prishtinë

Emri i projektit: Ndërtimi i disa rrugëve me kubeza betoni ne lagjen “Mati”

Vlera e projektit: 396,508.42 €

Buxheti i ndarë: 396,508.42 € (Komuna)

Periudha e realizimit: ?

Data e nënshkrimit të kontratës: 07/12/2015

Data e fillimit të punimeve: 08/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet nuk kanë filluar

Përshkrimi i kontratës: Ndërtimi i 44 rrugëve me kubëza betoni ne lagjen “Mati”. Gjatësia e rrugëve në total: 7148 metra - Gjerësia mesatare e rrugës: 4 metra

Punëkryesi:  PRO&CO GROUP & VIZION PROJEKT - Viti

Emri i projektit: Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujti atmosferik dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin MAT në lagjen Kalabria

Vlera e projektit: 1,696,063.32 €

Buxheti i ndarë: 1,696,063.32 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 180 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 29/12/2016

Data e fillimit të punimeve: ?

Data e përfundimit të punimeve: ?

Punëkryesi:  Jehona shpk & Arhiko&Beni Construction - Malishevë

Emri i projektit: Furnizimi me Pianino i Shkollës së Muzikës "Prenk Jakova"

Vlera e projektit: 38,752.00 €

Buxheti i ndarë: 38,752.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 30 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 05/12/2016

Data e fillimit të punimeve: ?

Data e përfundimit të punimeve: ?

Punëkryesi:  OJQ “Geo Institute Kosova” - Prishtinë

Emri i projektit: Modernizimi i procedurave të planifikimit hapësinor në Prishtinë- krijimi I hartave zonale

Vlera e projektit: 9,800.00 €

Buxheti i ndarë: 9,800.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 30 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 16/11/2016

Data e fillimit të punimeve: ?

Data e përfundimit të punimeve: ?

Punëkryesi:  Global Electronics - Prishtinë

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *