Obiliq 2016

2016 2017 2018 Buletin Graf
Komuna e Obiliqit për vitin 2016, nga buxheti i saj do të ndajë 1 milion e 119 mijë euro për investime kapitale ose 21%. Shuma e ndarë për investime kapitale është e ultë në krahasim me kategoritë e tjera buxhetore si paga dhe meditje, mallra dhe shërbime, shërbime komunale dhe subvencione dhe transfere. Investimet kapitale në komunën e Obiliqit janë shpërndarë në të gjithë territorin e komunës. Projektet përfshijnë investime në infrastrukturë rrugore, në infrastrukturë të shkollave dhe rritjes së infrastrukturës së shërbimeve nëpër fshatra. Komuna e Obiliqit ka mbi 21 mijë banorë dhe është i shtrirë në një sipërfaqe prej 105 km2Legjenda
pin Projektet në proces
pinkuq Projektet me vonesa
pinvonesperfundimProjektet e përfunduara me vonesa
pingjelbertProjektet e përfunduara
Projektet e bartura nga viti i kaluar

Lista e projekteve
[image_mapper id=”1″]

Emri i projektit: Rrënimi i objekteve, pastrimi i mbeturinave ilegale, pastrimi i shtratit të përrockave/lumenjëve e shërbime tjera publike si dhe për raste emergjente

Vlera e projektit: 35,200.00 €

Buxheti i ndarë: 35,200.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 36 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 07/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 07/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: "NPT MATI" - Obiliq

Emri i projektit: Rregullimi i oborrit dhe rrethojës së shkollës ,,Ismail Dumoshi'' në Obiliq

Vlera e projektit: 52,645.73 €

Buxheti i ndarë: 52,645.73 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 17/06/2016 - 19/08/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 17/06/2016

Data e fillimit të punimeve: 20/06/2016

Data e përfundimit të punimeve: 22/08/2016

Punëkryesi: “JETMIRI” Sh.p.k - Drenas

Emri i projektit: Renovimi dhe mirëmbajtja e ndriçimit publik, shesheve dhe objekteve komunale

Vlera e projektit: 37,762.00 €

Buxheti i ndarë: 37,762.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 07/06/2016 - 07/06/2019 (36 Muaj)

Data e nënshkrimit të kontratës: 07/06/2016

Data e fillimit të punimeve: 07/06/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: N. sh. " BLEYLLI" - Obiliq

Emri i projektit: Riparimi i rrugëve me asfalt dhe kubëza

Vlera e projektit: 8,171.52 €

Buxheti i ndarë: 8,171.52 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 30 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 13/06/2016

Data e fillimit të punimeve: 13/06/2016

Data e përfundimit të punimeve: 13/07/2016

Punëkryesi: NN VLLEZRIT HYSENI - Podujevë

Emri i projektit: Rrethrrotullimi, trotuari dhe ndriçimi; segmenti Obiliq-Prishtinë në rrugën ,,Hasan Prishtina''

Vlera e projektit: 182,055.96 €

Buxheti i ndarë: 84,055.96 € (Komuna) dhe 98,000.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 13/05/2016 - 11/08/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 13/05/2016

Data e fillimit të punimeve: 13/05/2016

Data e përfundimit të punimeve: 22/12/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Është shtyrë afati i përfundimit të punimeve për një muaj me aprovimin e komunës

Punëkryesi: NNSH ''CO-ING'' - Prishtine

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugëve rurale dhe trotuarëve në fshatërat Raskovë rruga "Besëlidhja", në Milloshevë rruga "Artakolli dhe Azem Shkreli", si dhe në Obiliq rruga "Vedud Hashani"

Vlera e projektit: 180,957.98 €

Buxheti i ndarë: 180,957.98 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 10/05/2016 - 08/08/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 10/05/2016

Data e fillimit të punimeve: 10/05/2016

Data e përfundimit të punimeve: 01/11/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Është shtyrë afati i përfundimit të punimeve për një muaj me aprovimin e komunës

Punëkryesi: Trasing Group - Gllogoc

Emri i projektit: Kanalizimi atmosferik në Plemetin dhe kanalizimi Fekal në Mazgit - Obiliq i vjetër

Vlera e projektit: 86,919.23 €

Buxheti i ndarë: 86,919.23 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 27/04/2016 - 26/07/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 25/04/2016

Data e fillimit të punimeve: 27/04/2016

Data e përfundimit të punimeve: 27/10/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Punimet kanë filluar në kohë, mirëpo për shkak të reshurave të shiut dhe mbushja e puseve nga të reshurat punimet janë ndërprerë. Punimet kanë filluar pas tharrjes së puseve dhe me aprovimin e komunës është shtyrë edhe afati i përfundimit të punimeve deri më 11.10.2016

Punëkryesi: Kushtrimi nm - Viti

Emri i projektit: Ndriçimi Publik në zonën kadastrale Milloshevë

Vlera e projektit: 4,840.00 €

Buxheti i ndarë: 4,840.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 21/03/2016 - 21/04/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 21/03/2016

Data e fillimit të punimeve: 21/03/2016

Data e përfundimit të punimeve: 21/04/2016

Përshkrim i kontratës: Ndriçimi Publik në zonë kadastrale  Milloshevë, ku fillon në fund të fshatit Raskovë, lidhet me pjesën e fshatit Bakshi dhe lidhet me Milloshevë, (aksi i rrugës regjionale Obiliq - Prishtinë)

Punëkryesi: Elcom-A Shpk - Prishtinë

Emri i projektit: Ndërtimi i rrethojave në QKMF në Obiliq dhe Milloshevë

Vlera e projektit: 12,260.12 €

Buxheti i ndarë: 2,260.12 € (Komuna) dhe 10,000.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 30 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 20/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 23/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: 22/08/2016

Punëkryesi: N.N.P "Ndërtimtari" - Podujevë

Emri i projektit: Ndërtimi i copëzave të kanalizimit në fshatin Sibovc, Lajthishtë,
Dardhishtë, Shipitullë, Orlloviq, Mazgit, si dhe te shkolla Ismail Dumoshi në Obiliq

Vlera e projektit: 58,332.5 €

Buxheti i ndarë: 23,412.03 € (Komuna) dhe 34,920.47 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 60 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 19/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 21/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: 21/11/2016

Punëkryesi: Kushtrimi nm - Viti

Emri i projektit: Renovimi i shkollave dhe blerja e paisjeve në shkollën "Ismail Dumoshi" dhe "Rrita Jonë" në Obiliq si dhe "Hasan Prishtina" në Milloshevë

Vlera e projektit: 37,784.05 €

Buxheti i ndarë: 37,784.05 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 50 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 15/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 17/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: 13/10/2016

Punëkryesi: "OK Construction" sh.p.k - Prishtinë

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugëve rurale dhe trotuarëve në fshatin Dardhishtë rruga "Qazim Shalaku", në Mazgit rruga "Ilir Konushefci", si dhe në Obiliq "Hasan Prishtina - Krahu 1 dhe Krahu

Vlera e projektit: 38,187.27 €

Buxheti i ndarë: 38,187.27 € (Komuna dhe Ministria e Infrastrukturës)

Periudha e realizimit të punimeve: 60 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 22/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 24/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: 10/10/2016

Punëkryesi: Trasing Group  - Gllogoc

Emri i projektit: Shenjat e njoftimit (orientues) në hapsirat e brendshme  të QKMF-së

Vlera e projektit: 993.00 €

Buxheti i ndarë: 993.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 26/07/2016 - 05/08/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 26/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 26/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: 25/08/2016

Punëkryesi: NTP,,Berigraph'' - Prishtinë

Emri i projektit: Ndërtimi i urës në fshatin Plemetin

Vlera e projektit: 732,167.43 €

Buxheti i ndarë: 732,167.43 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 12 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 25/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 01/08/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: "Beni Com" Prishtinë

Emri i projektit: Rregullimi i oborrit dhe rrethoja e shkollës Ismail Dumoshi; rrethoja e fushës së sportit në Milloshevë; rregullimi i hyrjeve dhe i dyerve të oborreve të shkollave

Vlera e projektit: 26,934.17 €

Buxheti i ndarë: 26,934.17 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 22/08/2016 - 01/10/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 19/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 22/08/2016

Data e përfundimit të punimeve:  14/12/2016

Punëkryesi: N.N "Global-ing" - Podujevë

Emri i projektit: Rregullimi i hyrjeve të shkollave në Obiliq (shfmu në Siboc, shfmu në Shipitullë, shfmu në Mazgit i Poshtëm

Vlera e projektit: 42,527.33 €

Buxheti i ndarë: 42,527.33 € (Bashkëfinancim)

Periudha e realizimit të punimeve: 40 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 11/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 11/10/2016

Data e përfundimit të punimeve:  01/12/2016

Punëkryesi: "JETMIRI" Sh.p.k - Drenas

Emri i projektit: Rregullimi i oborrit të palestrës sportive me kubëza në Obiliq

Vlera e projektit: 27,920.10 €

Buxheti i ndarë: 27,920.10 € (Bashkëfinancim)

Periudha e realizimit të punimeve: 40 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 10/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 11/10/2016

Data e përfundimit të punimeve:  09/12/2016

Punëkryesi: "IMERI" SH.P.K - Prishtinë

Emri i projektit: Rrethoja dhe rrgullimi i parkut të xhamisë në Plemetinë

Vlera e projektit: 5,345.05 €

Buxheti i ndarë: 5,345.05 € (Bashkëfinancim)

Periudha e realizimit të punimeve: 22/07/2016 - 21/08/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 20/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 22/07/2016

Data e përfundimit të punimeve:  02/09/2016

Punëkryesi: "JETMIRI" Sh.p.k.& N.N.P "EDI-KON" - Drenas

Emri i projektit: Rregullimi i lapidarëve dhe përmendoreve - sheshi "Aziz Zhilivoda" në Obiliq

Vlera e projektit: 23,019.10 €

Buxheti i ndarë: 23,019.10 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 60 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 28/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 30/10/2016

Data e përfundimit të punimeve:  19/12/2016

Punëkryesi: N.N.P."Ndërtimtari" - Podujevë

Emri i projektit: Bashkëfinancim për renovimin e objektit për të pame në fshatin Raskovë

Vlera e projektit: 6,603.98 €

Buxheti i ndarë: 6,603.98 € (Bashkëfinancim)

Periudha e realizimit të punimeve: 31/10/2016 - 28/11/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 28/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 31/10/2016

Data e përfundimit të punimeve:  06/12/2016

Punëkryesi: Mak–Building sh.p.k - Vushtrri

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës Shefqet Prenku në Lajthishtë si dhe trajtimi i rrugës në QKMF në Obiliq

Vlera e projektit: 28,356.43 €

Buxheti i ndarë: 28,356.43 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 07/12/2016 - 01/12/2017

Data e nënshkrimit të kontratës: 05/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 07/12/2016

Data e përfundimit të punimeve:  Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: NNP "Lindalb" & Trasing Group - Drenas

Emri i projektit: Furnizim me material mjekësor për QKMF në Obiliq

Vlera e projektit: 41,960.00 €

Buxheti i ndarë: 41,960.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 12/12/2016 - 12/12/2019

Data e nënshkrimit të kontratës: 12/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 12/12/2016

Data e përfundimit të punimeve:  Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: Made-Kos NSHT - Prishtinë

Emri i projektit: Ndërtimi i shtëpisë së kulturës në Obiliq

Vlera e projektit: 748,340.05 €

Buxheti i ndarë: 748,340.05 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 13/12/2016 - 13/12/2017

Data e nënshkrimit të kontratës: 12/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 13/12/2016

Data e përfundimit të punimeve:  Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: Enggrouop shpk & NPN Alping - Prishtinë

Emri i projektit: Montimi i kaldajës në sistemin e nxemjes në shfmu "Pandeli Sotiri" në Plemetinë

Vlera e projektit: 2,475.00 €

Buxheti i ndarë: 2,475.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 12/12/2016 - 22/12/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 12/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 12/12/2016

Data e përfundimit të punimeve:  15/12/2016

Punëkryesi: Termovision sh.p.k - Prishtinë

Emri i projektit: Ndërtimi i objektit ndihmës në QKMF - Obiliq

Vlera e projektit: 79,797.97 €

Buxheti i ndarë: 79,797.97 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 02/12/2016 - 02/12/2017

Data e nënshkrimit të kontratës: 01/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 02/12/2016

Data e përfundimit të punimeve:  Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: CITY - GROUP L.L.C. - Prishtinë

Emri i projektit: Pajisje mjekësore për QKMF

Vlera e projektit: 7,990.00 €

Buxheti i ndarë: 7,990.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 12/12/2016 - 22/12/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 12/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 12/12/2016

Data e përfundimit të punimeve:  15/12/2016

Punëkryesi: Made-Kos NSHT - Prishtinë

Emri i projektit: Furnizimi i kaldajës dhe renovimi i sistemit të nxemjes në I.P "Rrita Jonë" - Obiliq

Vlera e projektit: 3,486.00 €

Buxheti i ndarë: 3,486.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 14/11/2016 - 30/11/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 14/11/2016

Data e fillimit të punimeve: 15/11/2016

Data e përfundimit të punimeve:  23/11/2016

Punëkryesi: N.T.SH "EJONA" - Pejë

Emri i projektit: Rregullimi me kubëza betoni i rrugës hyrëse dhe oborrit të shkollës "Naim Frashëri" në Breznicë

Vlera e projektit: 4,690.41 €

Buxheti i ndarë: 4,690.41 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 11/11/2016 - 02/12/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 11/11/2016

Data e fillimit të punimeve: 12/11/2016

Data e përfundimit të punimeve:  08/12/2016

Punëkryesi: Rexha shpk - Prishtinë

Emri i projektit: Inventar shëndetësor për QKMF-në në Obiliq

Vlera e projektit: 5,988.00 €

Buxheti i ndarë: 5,988.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 08/11/2016 - 19/11/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 08/11/2016

Data e fillimit të punimeve: 09/11/2016

Data e përfundimit të punimeve:  19/11/2016

Punëkryesi: Made-Kos NSHT - Prishtinë

Emri i projektit: Furnizim me pajisje të teknologjisë informative

Vlera e projektit: 9,383.00 €

Buxheti i ndarë: 9,383.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 03/11/2016 - 18/11/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 02/11/2016

Data e fillimit të punimeve: 03/11/2016

Data e përfundimit të punimeve:  06/12/2016

Punëkryesi: Ntsh rikom - Prishtinë

Emri i projektit: Renovim i klasëve në shkollën shmlp "Ismail Dumoshi"

Vlera e projektit: 955.00 €

Buxheti i ndarë: 955.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 08/12/2016 - 14/12/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 08/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 09/12/2016

Data e përfundimit të punimeve:  20/12/2016

Punëkryesi: AS-Alb shpk - Prishtinë

Emri i projektit: Instalimi i enës ekspanduese në sistemin e ngrohjes qendrore në shfmu "Hasan Prishtina" në Milloshevë

Vlera e projektit: 888.00 €

Buxheti i ndarë: 888.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 14/11/2016 - 25/11/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 14/11/2016

Data e fillimit të punimeve: 15/11/2016

Data e përfundimit të punimeve:  25/11/2016

Punëkryesi: OK construktion - Prishtinë

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *