Obiliq

Harta

 
1. Rrënimi i objekteve, pastrimi i mbeturinave ilegale, pastrimi i shtratit të përrockave/lumenjëve e shërbime tjera publike si dhe për raste emergjente
Filloi 07/07/2016
Përfundon: 07/07/2019

[rprogress value=35 text=”35%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
2. Rregullimi i oborrit dhe rrethojës së shkollës ,,Ismail Dumoshi”
Filloi 20/06/2016
Përfundon: 22/08/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
3. Renovimi dhe mirëmbajtja e ndriçimit publik, shesheve dhe objekteve komunale
Filloi 07/06/2016
Përfundon: 07/06/2019

[rprogress value=35 text=”35%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
4. Riparimi i rrugëve me asfalt dhe kubëza
Filloi 13/07/2016
Përfundon: 13/07/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë ” delay=200 color=”#6fbfb0″]
5. Rrethrrotullimi, trotuari dhe ndriçimi: segmenti Obiliq-Prishtinë në rrugën ,,Hasan Prishtina”
Filloi 13/05/2016
Përfundon: 11/09/2016
[rprogress value=100 text=”Afati për realizim ka kaluar dhe me arsye është shtyrë për 1 muaj” delay=200 color=”#e74024″]
[rprogress value=100 text=”” delay=200 color=”#6fbfb0″]
6. Asfaltimi i rrugëve rurale dhe trotuarëve në fshatërat Raskovë rruga “Besëlidhja”, në Milloshevë rruga “Artakolli dhe Azem Shkreli”, si dhe në Obiliq rruga “Vedud Hashani”
Filloi 10/05/2016
Përfundon: 11/09/2016
[rprogress value=100 text=”Afati për realizim ka kaluar dhe me arsye është shtyrë për 1 muaj” delay=200 color=”#e74024″]
[rprogress value=100 text=”” delay=200 color=”#6fbfb0″]
7. Kanalizimi atmosferik në Plemetin dhe kanalizimi fekal në Mazgit-Obiliq i vjetër
Filloi 27/04/2016
Përfundon: 11/10/2016
[rprogress value=100 text=”Afati për realizim ka kaluar dhe me arsye është shtyrë deri me 11/10/2016″ delay=200 color=”#e74024″]
[rprogress value=100 text=”” delay=200 color=”#6fbfb0″]
8. Ndriçimi Publik në zonën kadastrale Milloshevë
Filloi 21/03/2016
Përfundon: 21/04/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
9. Ndërtimi i rrethojave në QKMF në Obiliq dhe Milloshevë
Filloi 21/04/2016
Përfundon: 30 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]

10. Ndërtimi i copëzave të kanalizimit në fshatin Sibovc, Lajthishtë,
Dardhishtë, Shipitullë, Orlloviq, Mazgit, si dhe te shkolla “Ismail Dumoshi” në Obiliq
Filloi 21/07/2016
Përfundon: 60 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]

11. Renovimi i shkollave dhe blerja e paisjeve në shkollën “Ismail Dumoshi” dhe “Rrita Jonë” në Obiliq si dhe “Hasan Prishtina” në Milloshevë
Filloi 17/07/2016
Përfundon: 50 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]

12. Asfaltimi i rrugëve rurale dhe trotuarëve në fshatin Dardhishtë rruga “Qazim Shalaku”, në Mazgit rruga “Ilir Konushefci”, si dhe në Obiliq “Hasan Prishtina – Krahu 1 dhe Krahu 2”
Filloi 24/07/2016
Përfundon: 22/09/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
13. Shenjat e njoftimit (orientues) në hapsirat e brendshme të QKMF-së
Filloi 26/072016
Përfundon: 05/08/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
14. Ndërtimi i urës në fshatin Plemetin
Filloi 01/08/2016
Përfundon: 12 Muaj

[rprogress value=80 text=”80%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
15. Rregullimi i oborrit dhe rrethoja e shkollës Ismail Dumoshi; rrethoja e fushës së sportit në Milloshevë; rregullimi i hyrjeve dhe i dyerve të oborreve të shkollave
Filloi 22/08/2016
Përfundon: 01/10/2016

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]
16. Rregullimi i hyrjeve të shkollave në Obiliq (shfmu në Siboc, shfmu në Shipitullë, shfmu në Mazgit i Poshtëm
Filloi 11/10/2016
Përfundon: 40 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
17. Rregullimi i oborrit të palestrës sportive me kubëza në Obiliq
Filloi 11/10/2016
Përfundon: 40 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]

18. Rrethoja dhe rrgullimi i parkut të xhamisë në Plemetin
Filloi 22/07/2016
Përfundon: 21/08/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
19. Rregullimi i lapidarëve dhe përmendoreve – sheshi “Aziz Zhilivoda” në Obiliq
Filloi 30/10/2016
Përfundon: 60 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]

20. Bashkëfinancim për renovimin e objektit për të pame në fshatin Raskovë
Filloi 31/10/2016
Përfundon: 28/11/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
21. Asfaltimi i rrugës Shefqet Prenku në Lajthishtë si dhe trajtimi i rrugës në QKMF në Obiliq
Filloi 07/12/2016
Përfundon: 07/12/2017

[rprogress value=50 text=”50%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
22. Furnizim me material mjekësor për QKMF në Obiliq
Filloi 12/12/2016
Përfundon: 12/12/2019

[rprogress value=15 text=”15%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
23. Ndërtimi i shtëpisë së kulturës në Obiliq
Filloi 13/12/2016
Përfundon: 13/12/2017

[rprogress value=50 text=”50%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]

24. Montimi i kaldajës në sistemin e nxemjes në shfmu “Pandeli Sotiri” në Plemetin
Filloi 12/12/2016
Përfundon: 22/12/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
25. Ndërtimi i objektit ndihmës në QKMF – Obiliq
Filloi 02/12/2016
Përfundon: 02/12/2017

[rprogress value=50 text=”50%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]

26. Pajisje mjekësore për QKMF
Filloi 12/12/2016
Përfundon: 22/12/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]

27. Furnizimi i kaldajës dhe renovimi i sistemit të nxemjes në I.P “Rrita Jonë” – Obiliq
Filloi 14/11/2016
Përfundon: 30/11/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]

28. Rregullimi me kubëza betoni i rrugës hyrëse dhe oborrit të shkollës “Naim Frashëri” në Breznicë
Filloi 11/11/2016
Përfundon: 02/12/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]

29. Inventar shëndetësor për QKMF-në në Obiliq
Filloi 09/11/2016
Përfundon: 19/11/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
30. Furnizim me pajisje të teknologjisë informative
Filloi 03/11/2016
Përfundon: 18/11/2016

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]

31. Renovim i klasëve në shkollën shmlp “Ismail Dumoshi”
Filloi 08/12/2016
Përfundon: 14/12/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]

32. Instalimi i enës ekspanduese në sistemin e ngrohjes qendrore në shfmu “Hasan Prishtina” në Milloshevë
Filloi 14/11/2016
Përfundon: 25/11/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]