Buxheti i komunës së Kamenicës për vitin 2018 është 7,640,425. Nga ky buxhet, 1.6% do të shpenzohen për investime kapitale apo 124,795 euro. Kamenica ka 36 mijë banorë të shpërndarë në një sipërfaqe prej 523 km2. Kamenica bënë pjesë në grupin e dytë të komunave të cilat ju kanë bashkuar platformës INVESTOMETRI dhe vendosja e projekteve kapitale ka filluar që nga viti 2017.

Kamenica 2017

 

 

 

Buxheti i komunës së Kamenicës për vitin 2017 është 7,640,425. Nga ky buxhet, 1.6% do të shpenzohen për investime kapitale apo 124,795 euro. Kamenica ka 36 mijë banorë të shpërndarë në një sipërfaqe prej 523 km2. Kamenica bënë pjesë në grupin e dytë të komunave të cilat ju kanë bashkuar platformës INVESTOMETRI dhe vendosja e projekteve kapitale ka filluar që nga viti 2017.

Legjenda
pin Projektet në proces
pinkuq Projektet me vonesa
pinvonesperfundimProjektet e përfunduara me vonesa
pingjelbertProjektet e përfunduara
Projektet e bartura nga viti i kaluar
Lista e projekteve