Komuna e Graçanicës për vitin 2017 ka një buxhet prej 7,134,075 euro. Nga ky buxhet 3,577,945 janë paraparë për investime kapitale në komunë. Kjo e bënë Graçanicën ndër komunat e pakta që 50% të buxhetit e dedikojnë për investime kapitale. Graçanica është komunë e re dhe si e tillë, investimet kryesore kapitale do t’i orientoj në pjesën e infrastrukturës dhe sidomos infrastrukturës rrugore. Graçanica bënë pjesë në grupin e dytë të komunave të cilat i janë bashkuar platformës INVESTOMETRI dhe vendosja e projekteve kapitale ka filluar që nga viti 2017.

Graçanica 2017

 

 

 

Komuna e Graçanicës për vitin 2017 ka një buxhet prej 7,134,075 euro. Nga ky buxhet 3,577,945 janë paraparë për investime kapitale në komunë. Kjo e bënë Graçanicën ndër komunat e pakta që 50% të buxhetit e dedikojnë për investime kapitale. Graçanica është komunë e re dhe si e tillë, investimet kryesore kapitale do t’i orientoj në pjesën e infrastrukturës dhe sidomos infrastrukturës rrugore. Graçanica bënë pjesë në grupin e dytë të komunave të cilat i janë bashkuar platformës INVESTOMETRI dhe vendosja e projekteve kapitale ka filluar që nga viti 2017.

Legjenda
pin Projektet në proces
pinkuq Projektet me vonesa
pinvonesperfundimProjektet e përfunduara me vonesa
pingjelbertProjektet e përfunduara
Projektet e bartura nga viti i kaluar
Lista e projekteve