Me një buxhet të aprovuar për vitin 2018 prej 14,477,300.00 € Drenasi ka vënë në prioritet zhvillimin ekonomik ku rreth 30% e këtij buxheti ose 4,395,350.00 € janë dedikuar për investime kapitale. Lista e shpenzimeve kapitale të hartuara për vitin 2018 tregon se numri më i madh i projekteve është koncentruar në Planifikim Urban dhe Mjedisor gjegjësisht 91 projekte. Përveç kësaj, 58 projekte kapitale të vitit 2018 janë përqendruar në arsim dhe shkencë, 17 në shërbime publike dhe 30 projekte të tjera në shëndetësi, kulturë, administratë, kadastër. Investimet kryesore kapitale janë orientuar drejt zhvillimit infrastrukturor. Shumica e investimeve kapitale janë planifikuar në pjesët rurale përkatësisht në ndërtim të rrugëve. Në zonën urbane, projektet e ndriçimit publik dhe mirëmbajtjes dhe pastrimit të rrugëve janë projektet kryesore që do të zhvillohen.
Me 58 mijë banorë sa kishte në regjistrimin e fundit të popullësisë, Drenasi është i shtrirë në qendër të Kosovës. Zhvillimi ekonomik favorizohet nga fakti që Drenasi është urë lidhëse toksore dhe hekurudhore për pjesët tjera të Kosovës.

Drenasi 2017

 

 

 

 

Me një buxhet të aprovuar për vitin 2017 prej 13,141,239.00 € Drenasi ka vënë në prioritet zhvillimin ekonomik ku rreth 30% e këtij buxheti ose 3,848,830.00 € janë dedikuar për investime kapitale. Lista e shpenzimeve kapitale të hartuara për vitin 2017 tregon se numri më i madh i projekteve është koncentruar në Planifikim Urban dhe Mjedisor gjegjësisht 72 projekte. Përveç kësaj, 23 projekte kapitale të vitit 2017 janë përqendruar në arsim dhe shkencë, 16 në shërbime publike dhe 16 projekte të tjera në shëndetësi, kulturë, administratë, kadastër. Investimet kryesore kapitale janë orientuar drejt zhvillimit infrastrukturor. Shumica e investimeve kapitale janë planifikuar në pjesët rurale përkatësisht në ndërtim të rrugëve. Në zonën urbane, projektet e ndriçimit publik dhe mirëmbajtjes dhe pastrimit të rrugëve janë projektet kryesore që do të zhvillohen.

Me 58 mijë banorë sa kishte në regjistrimin e fundit të popullësisë, Drenasi është i shtrirë në qendër të Kosovës. Zhvillimi ekonomik favorizohet nga fakti që Drenasi është urë lidhëse toksore dhe hekurudhore për pjesët tjera të Kosovës.

Legjenda
pin Projektet në proces
pinkuq Projektet me vonesa
pinvonesperfundimProjektet e përfunduara me vonesa
pingjelbertProjektet e përfunduara
Projektet e bartura nga viti i kaluar
Lista e projekteve


Drenasi 2016

 

 

Buletin Graf

 

 

 

Me një buxhet të aprovuar për vitin 2016 prej 12,710,648 € Drenasi ka vënë në prioritet zhvillimin ekonomik. Megjithatë, vetëm rreth 30% e këtij buxheti ose 3 milion e gjysmë euro janë dedikuar për investime kapitale. Lista e shpenzimeve kapitale për vitin 2016 dhe harta e shtrirjes së tyre tregon një përqëndrim më të madh tek zona urbane e qytetit. Investimet kryesore kapitale janë orientuar drejt zhvillimit infrastrukturor. Projektet e ndriqimit publik dhe mirëmbajtjes dhe pastrimit të rrugëve janë projektet kryesore që do të zhvillohen në zonën urbane. Në pjesët rurale, shumica e investimeve kapitale është në ndërtim të rrugëve.

Me 58 mijë banor sa kishte në regjistrimin e fundit të popullësisë, Drenasi është i shtrirë në qendër të Kosovës. Zhvillimi ekonomik favorizohet nga fakti që Drenasi është urë lidhëse toksore dhe hekurudhore për pjesët tjera të Kosovës.

Legjenda
pin Projektet në proces
pinkuq Projektet me vonesa
pinvonesperfundimProjektet e përfunduara me vonesa
pingjelbertProjektet e përfunduara
Projektet e bartura nga viti i kaluar
Lista e projekteve


[image_mapper id=”4″]

Emri i projektit: Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Dobroshec

Vlera e projektit: 48,714.97 €

Buxheti i ndarë: 48,714.97 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 24 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 14/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 22/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Operatori: “M. SHALA" - Drenas

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Llapushnik

Vlera e projektit: 22,774 €

Buxheti i ndarë:  22,774 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 29 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 30/06/2016

Data e fillimit të punimeve: 06/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: 30/08/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi: NN “SHKËMBI" - Drenas

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Sankoc

Vlera e projektit: 27,761.40 €

Buxheti i ndarë: 27,761.40 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 19 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 30/06/2016

Data e fillimit të punimeve: 06/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: 30/08/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi: NN “SHKËMBI" - Drenas

Emri i projektit: Ndërtimi i depos për deponimin e lëndës djegëse në SHML "Gjergj Kastrioti Skenderbeu"

Vlera e projektit: 9,104.70 €

Buxheti i ndarë:  9,104.70 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 04/07/2016 - 04/08/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 04/07/2016

Data e fillimit të punimeve:  02/08/2016

Data e përfundimit të punimeve: 18/08/2016

Punëkryesi: “EDI-KON”

Emri i projektit: Ndërtimi i depos për deponimin e lëndës djegëse në SHFMU "Ali Gashi"

Vlera e projektit: 7,081.09 €

Buxheti i ndarë: 7,081.09 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 30/06/2016 - 29/07/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 30/06/2016

Data e fillimit të punimeve: 04/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: 19/07/2016

Punëkryesi:  “POLLUZHA”

Emri i projektit: Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Fushticë e Poshtme

Vlera e projektit: 14,447.09 €

Buxheti i ndarë: 14,447.09 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 35 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 07/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 15/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: 22/08/2016

Operatori: “G-ENG” - Prishtinë

Emri i projektit: Mirëmbajtja e kanalizimeve fekale dhe atmosferike në komunën e Drenasit

Vlera e projektit: 49,563.96 €

Buxheti i ndarë: 49,563.96 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: (36 muaj)

Data e nënshkrimit të kontratës: 01/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 01/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Operatori: “KASTRATI-L”

Emri i projektit: Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Gllanasellë

Vlera e projektit: 24,955.64 €

Buxheti i ndarë: 24,955.64 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 20 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 15/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 18/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: 18/09/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Operatori: “LIMORA” & “NDERTIMI” - Prishtinë - Skenderaj

Emri i projektit: Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Likoshan

Vlera e projektit: 21,218.30 €

Buxheti i ndarë: 21,218.30 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 20 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 07/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 13/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: 20/10/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Operatori: “DONI COMERC” - Skenderaj

Emri i projektit: Rregullimi i trotuarit dhe ndriçimi publik në Drenasin III

Vlera e projektit: 33,219.39 €

Buxheti i ndarë: 33,219.39 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 24 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 22/06/2016

Data e fillimit të punimeve: 04/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Operatori: “BAU ENERGY”&”AL TRADE” - Prishtinë

Emri i projektit: Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Qikatovë e Vjetër

Vlera e projektit: 28,853.01 €

Buxheti i ndarë: 28,853.01 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 30 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 06/06/2016

Data e fillimit të punimeve: 23/06/206

Data e përfundimit të punimeve:  22/11/2016

Vonesa në realizimin e punimeve:  Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Operatori: “VALI SHPK & SINANI ING" - Drenas-Malishevë

Emri i projektit: Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Arllat

Vlera e projektit: 16,128.18 €

Buxheti i ndarë: 16,128.18 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 06/06/2016 - 05/07/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 08/06/2016

Data e fillimit të punimeve:  14/06/2016

Data e përfundimit të punimeve: 05/10/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi: “A&I GROUP” - Drenas                                   

Emri i projektit: Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Komorani III

Vlera e projektit: 21,755.60 €

Buxheti i ndarë: 21,755.60 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 06/06/2016 - 05/07/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 08/06/2016

Data e fillimit të punimeve:  15/08/2016

Data e përfundimit të punimeve: 06/10/2016

Punëkryesi: “G ENG” - Prishtinë

Emri i projektit: Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Krajkovë

Vlera e projektit: 6,964.36 €

Buxheti i ndarë: 6,964.36 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 06/06/2016 - 05/07/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 08/06/2016

Data e fillimit të punimeve: 10/06/2016

Data e përfundimit të punimeve:  27/07/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi: “M. SHALA” - Drenas

 

Emri i projektit: Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Tersteniku I

Vlera e projektit: 19,197.95 €

Buxheti i ndarë: 19,197.95 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 06/06/2016 - 05/07/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 08/06/2016

Data e fillimit të punimeve:  07/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: 02/09/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi: “BLINAJA AM” - Drenas

 

Emri i projektit: Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Vasilevë

Vlera e projektit: 12,661.40 €

Buxheti i ndarë: 12,661.40 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 30 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 09/06/2016

Data e fillimit të punimeve: 15/06/2016

Data e përfundimit të punimeve: 15/07/2016

Punëkryesi: NN “SHKËMBI” - Drenas

Emri i projektit: Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin  Sankoc

Vlera e projektit: 17,302.60 €

Buxheti i ndarë:  17,302.60 €(Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 06/06/2016 - 05/07/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 09/06/2016

Data e fillimit të punimeve:  15/08/2016

Data e përfundimit të punimeve: 15/09/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Punimet kanë filluar me vonesë përshkak të pengesave në teren

Punëkryesi: “LIMORA”&”NDERTIMI” - Prishtinë

Emri i projektit: Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Korroticë e Ulët

Vlera e projektit: 17,770.58 €

Buxheti i ndarë: 17,770.58 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 30 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 10/06/2016

Data e fillimit të punimeve: 27/06/2016

Data e përfundimit të punimeve: 18/08/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Operatori: “M. SHALA” - Drenas

Emri i projektit: Rregullimi i trotuarit në Komoran – Lagjen Zogu

Vlera e projektit: 13,482.44 €

Buxheti i ndarë: 13,482.44 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 30 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 19/05/2016

Data e fillimit të punimeve: 23/05/2016

Data e përfundimit të punimeve:  06/09/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi: “ARBËRI NS” - Malishevë

Emri i projektit: Mirëmbajtja dhe pastrimi i rrugëve gjatë sezonës verore në qytetin e Drenas-it

Vlera e projektit: 7,348.00 €

Buxheti i ndarë: 7,348.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 04/05/2016 –30/11/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 04/05/2016

Data e fillimit të punimeve: 04/05/2016

Data e përfundimit të punimeve:  30/09/2016

Punëkryesi: “BLINAJA AM” - Drenas

Emri i projektit: Ndriçimi publik me sistemin intelegjent dhe llamba LED (Renovim, mirëmbajtje dhe ndriçim)

Vlera e projektit: 127,180.00 €

Buxheti i ndarë: 127,180.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 36 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 04/05/2016

Data e fillimit të punimeve: 06/05/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: “BAU ENERGY” & ”AL TRADE’’ - Prishtinë

Emri i projektit: Pastrimi dhe largimi i deponive të egra

Vlera e projektit: 4,242.00 €

Buxheti i ndarë: 4,242.00 (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 7 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 18/04/2016

Data e fillimit të punimeve: 21/04/2016

Data e përfundimit të punimeve: 29/04/2016

Punëkryesi: "HIDRO KOSOVA” - Drenas

Emri i projektit: Trajtimi - Kastrimi i qenve endacak në territorin e komunës së Drenasit

Vlera e projektit: 29,454.75 €

Buxheti i ndarë: 29,454.75 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 36 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 04/05/2016

Data e fillimit të punimeve: 06/05/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: A.V. ‘VETERINA” - Drenas

Emri i projektit: Punë shtesë -Asfaltimi i rrugës në fshatin Vërboc

Vlera e projektit: 12,849.10 €

Buxheti i ndarë: 12,849.10 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 10 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 02/06/2016

Data e fillimit të punimeve: 06/06/2016

Data e përfundimit të punimeve: 16/06/2016

Punëkryesi: “SHKËMBI” - Drenas

Emri i projektit: Rregullimi i fushës sportive në shfmu "Luigj Gurakuqi" në fshatin Sankoc

Vlera e projektit: 499.00 €

Buxheti i ndarë: 499.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 2 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 10/05/2016

Data e fillimit të punimeve: 10/05/2016

Data e përfundimit të punimeve: 12/05/2016

Punëkryesi: A&I GROUP SH.P.K. - Drenas

Emri i projektit: Punë shtesë-Asfaltimi i rrugës në fshatin Gllanasellë

Vlera e projektit: 9,997.81 €

Buxheti i ndarë: 9,997.81 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 20 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 10/05/2016

Data e fillimit të punimeve: 10/05/206

Data e përfundimit të punimeve: 30/05/2016

Punëkryesi: “SHKËMBI” - Drenas

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Komoran II

Vlera e projektit: 26,583.00 €

Buxheti i ndarë: 26,583.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 05/05/2016 – 30/06/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 03/05/2016

Data e fillimit të punimeve: 19/05/2016

Data e përfundimit të punimeve: 23/06/2016

Punëkryesi: “SHKEMBI” & “VALDRINI” SHPK - Drenas

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Komoran III

Vlera e projektit: 21,968.75 €

Buxheti i ndarë: 21,968.75 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 03/05/2016 – 30/06/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 28/04/2016

Data e fillimit të punimeve: 03/05/2016

Data e përfundimit të punimeve:  Punimet janë ndërprerë me datë

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e ndërprerjes

Punëkryesi: “DURIMI” - Drenas

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Arllat - Lagja Kodrali

Vlera e projektit: 29,990.00 €

Buxheti i ndarë: 29,990.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 03/05/2016 – 30/06/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 28/04/2016

Data e fillimit të punimeve: 04/05/2017

Data e përfundimit të punimeve:  07/09/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi: “DURIMI”- Drenas

Emri i projektit: Punë shtesë- Rehabilitimi i rrugës Drenas - Gradicë

Vlera e projektit: 8,468.12 €

Buxheti i ndarë: 8,468.12 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 29/04/2015 – 06/05/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 29/04/2016

Koment: Pagesa është bërë këtë vit, ndërsa punimet kanë përfunduar në vitin 2015

Punëkryesi: “TRASING GROUP” - Drenas

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Gradicë - Lagja Ukaj dhe Leci

Vlera e projektit: 56,134.00 €

Buxheti i ndarë: 56,134.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 03/05/2016 – 30/06/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 03/05/2016

Data e fillimit të punimeve: 12/05/2016

Data e përfundimit të punimeve:  21/09/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi: “KORABI” - Drenas

Emri i projektit: Mirëmbajtja e parqeve dhe gjelbërimi i qytetit në Drenas

Vlera e projektit: 69,787,00 €

Buxheti i ndarë: 69,787,00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 36 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 26/04/2016

Data e fillimit të punimeve: 27/04/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: “VALDRINI” shpk - Drenas

Emri i projektit: Rregullimi dhe gjelbërimi i fushës sportive

Vlera e projektit: 9,986.05 €

Buxheti i ndarë: 9,986.05 €(Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 08/04/2016 - 18/04/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 08/04/2016

Data e fillimit të punimeve: 12/04/2016

Data e përfundimit të punimeve: 22/04/2016

Punëkryesi: “EURO ENGINEERING” - Prishtinë

Emri i projektit: Renovimi dhe lyerja e mureve në Qendrën e Aftësimit Profesional (QAP) "ARDHMËRIA"

Vlera e projektit: 987.64 €

Buxheti i ndarë: 987.64 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 2 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 21/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 21/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: 23/07/2016

Punëkryesi: NNP ”POLLUZHA-M” - Drenas

Emri i projektit: Rregullimi i infrastrukturës për persona me nevoja të  veçanta

Vlera e projektit: 5,200.00 €

Buxheti i ndarë:  5,200.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 13 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 08/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 12/08/2016

Data e përfundimit të punimeve: 04/09/2016

Punëkryesi: NNP ”POLLUZHA-M” - Drenas

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Tërdec

Vlera e projektit: 110,235.01 €

Buxheti i ndarë:  Bashkëfinancim Komuna dhe Ministria e Infrastrukturës

Periudha e realizimit të punimeve: 12 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 10/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 15/08/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: "BLINAJA-AM"-Drenas

Emri i projektit: Rregullimi i fushave sportive në shkollat në Drenas II, Shtuticë, Abri (Lagja Muliqi)

Vlera e projektit: 34,565.10 €

Buxheti i ndarë: 34,565.10 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 30 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 11/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 16/09/2016

Data e përfundimit të punimeve: 27/10/2016

Punëkryesi: "FER PETROL"-Drenas

Emri i projektit: Rregullimi i fushave sportive në shkollat në Dritan dhe Likoshan

Vlera e projektit: 24,762.10 €

Buxheti i ndarë: 24,762.10 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 30 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 12/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 16/09/2016

Data e përfundimit të punimeve: 27/10/2016

Punëkryesi: "VALI" & "SINANI ING" - Drenas-Prishtinë

Emri i projektit: Rregullimi i nxemjeve qendrore në shfmu "Gani ELshani" në Krajkovë

Vlera e projektit: 19,388.71 €

Buxheti i ndarë: 19,388.71 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 18/08/2016 - 16/09/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 18/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 19/08/2016

Data e përfundimit të punimeve: 07/11/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi: "Arbëria Com" - Prishtinë

Emri i projektit: Rregullimi i nxemjes në shfmu "Zenel Hajdini" në fshatin Tërsteniku I

Vlera e projektit: 27,649.10 €

Buxheti i ndarë:  27,649.10 €(Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 18/08/2016 - 16/09/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 18/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 24/08/2016

Data e përfundimit të punimeve: 08/11/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi: "Doni Term" - Drenas

Emri i projektit: Rregullimi i nxemjes në shfmu "Xhevë Lladrovci" në Gllanasellë

Vlera e projektit: 14,689.59 €

Buxheti i ndarë:  14,689.59 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 18/08/2016 - 16/09/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 18/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 24/08/2016

Data e përfundimit të punimeve: 08/11/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi: "Lirigzoni"

Emri i projektit: Renovimi i objektit dhe dyshemeve në shfmu "Luigj Gurakuqi" - Fushticë e Poshtme

Vlera e projektit: 13,242.00 €

Buxheti i ndarë:  13,242.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 25 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 24/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 04/09/2016

Data e përfundimit të punimeve: 15/12/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi: "Geco Group"

Emri i projektit: Renovimi i objektit në shfmu "Mehdi e Sylejman Bytyqi" në Bytyq-Drenas

Vlera e projektit: 14,939.75 €

Buxheti i ndarë:  14,939.75 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 25 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 24/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 04/09/2016

Data e përfundimit të punimeve: 15/12/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi: "A & I GROUP"

Emri i projektit: Renovimi i objektit në shfmu "Abedin Bujupi" paralelja në Gjergjicë

Vlera e projektit: 11,839.72 €

Buxheti i ndarë:  14,939.75 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 25 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 24/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 04/09/2016

Data e përfundimit të punimeve: 15/12/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi: "IMERI & ALPING"

Emri i projektit: Renovimi i Qendrës Kryesore së Mjekësisë Familjare në Drenas

Vlera e projektit:  96,572.50 €

Buxheti i ndarë:  96,572.50 (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 80 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 26/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 26/08/2016

Data e përfundimit të punimeve: 23/12/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi: "LIMORA" & "AREA"

Emri i projektit: Furnizim me IT për QKMF në Drenas

Vlera e projektit:  4,830.00 €

Buxheti i ndarë:  4,830.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 22/12/2016 - 25/12/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 22/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 22/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: 24/12/2016

Punëkryesi: “DARDI NET” - Lipjan

Emri i projektit: Furnizim me IT për Drejtorinë e Arsimit dhe Gjeodezisë

Vlera e projektit:  3,370.00 €

Buxheti i ndarë:  4,830.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 22/12/2016 - 25/12/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 22/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 22/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: 23/12/2016

Punëkryesi: “AL TECH” - Drenas

Emri i projektit: Rregullimi i varrezave në komunën e Drenasit

Vlera e projektit:  16,350.76 €

Buxheti i ndarë:  16,350.76 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 40 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 05/09/2016

Data e fillimit të punimeve: 05/09/2016

Data e përfundimit të punimeve: 07/12/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi: “Proing” - Drenas

Emri i projektit: Furnizimi me kontejner dhe shporta - Faza e dytë

Vlera e projektit:  4,960.00 €

Buxheti i ndarë:  4,960.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 10 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 09/05/2016

Data e fillimit të punimeve: 14/05/2016

Data e përfundimit të punimeve: 30/05/2016

Punëkryesi: "SEYKOS" - Prishtinë

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Krajkovë

Vlera e projektit:  38,777.00 €

Buxheti i ndarë:  38,777.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 01/12/2016 - 20/12/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 01/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 02/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: 11/12/2016

Punëkryesi: “M.SHALA” - Drenas

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Gradicë (Lagjja Leci-Ukaj) Vazhdim i punimeve

Vlera e projektit:  11,391.00 €

Buxheti i ndarë:  11,391.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 15 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 09/09/2016

Data e fillimit të punimeve: 12/09/2016

Data e përfundimit të punimeve: 26/09/2016

Punëkryesi: “KORABI” - Drenas

Emri i projektit: Pastrimi dhe largimi i deponive të egra - Faza e dytë

Vlera e projektit:  5,735.00 €

Buxheti i ndarë:  5,735.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 10 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 14/09/2016

Data e fillimit të punimeve: 14/09/2016

Data e përfundimit të punimeve: 24/10/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi: “KORABI” - Drenas

Emri i projektit: Digjitalizimi i sallës së Kuvendit

Vlera e projektit:  14,806.80 €

Buxheti i ndarë:  14,806.80 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 30 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 28/09/2016

Data e fillimit të punimeve: 21/10/2016

Data e përfundimit të punimeve: 21/10/2016

Punëkryesi: "TETRONIKS" & "NAS"-Drenas

Emri i projektit: Furnizimi me aparaturë transmetimi për sallën e Kuvendit

Vlera e projektit:  9,791.11 €

Buxheti i ndarë:  9,791.11 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 30 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 28/09/2016

Data e fillimit të punimeve: 29/09/2016

Data e përfundimit të punimeve: 09/11/2016

Punëkryesi: "TETRONIKS" & "NAS"-Drenas

Emri i projektit: Furnizimi me makina mjelëse për fermerët me mbi 5 lopë qumështore - Faza e parë

Vlera e projektit:  11,707.90 €

Buxheti i ndarë:  11,707.90 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 16/05/2016 -16/06/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 12/05/2016

Data e fillimit të punimeve: 12/05/2016

Data e përfundimit të punimeve: 10/06/2016

Punëkryesi: "RIMIDA" - Prishtinë

Emri i projektit: Furnizimi me makina mjelëse për fermerët me mbi 5 lopë qumështore - Faza e dytë

Vlera e projektit:  4,635.00 €

Buxheti i ndarë:  4,635.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 30 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 22/09/2016

Data e fillimit të punimeve: 22/09/2016

Data e përfundimit të punimeve: 05/10/2016

Punëkryesi: "RIMIDA" - Prishtinë

Emri i projektit: Vendosja e kamerave në qytetin e Drenasit

Vlera e projektit:  8,645.72 €

Buxheti i ndarë:  8,645.72 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 20 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 10/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 13/10/2016

Data e përfundimit të punimeve: 31/10/2016

Punëkryesi: "TETRONIKS" & "NAS"-Drenas

Emri i projektit: Riparimi dhe mirëmbajtja e kanalizimeve fekale në komunën e Drenasit

Vlera e projektit:  33,515.00 €

Buxheti i ndarë:  33,515.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 36 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 11/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 25/10/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: "KASTRATI-L" - Drenas

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Gllanasellë

Vlera e projektit:  72,120.36 €

Buxheti i ndarë: 72,120.36 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 39 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 25/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 02/11/2016

Data e përfundimit të punimeve: 20/12/2016

Punëkryesi: "BURIMI"- Malishevë

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Dobrashec

Vlera e projektit:  49,394.80 €

Buxheti i ndarë:  49,394.80 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 30 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 25/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 02/11/2016

Data e përfundimit të punimeve: 22/12/2016

Punëkryesi: "BURIMI"- Malishevë

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Tërsteniku I

Vlera e projektit:  77,900.76 €

Buxheti i ndarë:  77,900.76 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 39 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 25/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 02/11/2016

Data e përfundimit të punimeve: 20/12/2016

Punëkryesi: "BURIMI"- Malishevë

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Tërsteniku II

Vlera e projektit:  20,263.72 €

Buxheti i ndarë:  20,263.72 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 29 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 25/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 02/11/2016

Data e përfundimit të punimeve: 22/12/2016

Punëkryesi: "BURIMI"- Malishevë

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Korroticë e Epërme

Vlera e projektit:  69,997.72 €

Buxheti i ndarë:  69,997.72 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 45 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 25/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 28/10/2016

Data e përfundimit të punimeve: 23/12/2016

Punëkryesi: "M.SHALA" - Drenas

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Vasilevë

Vlera e projektit:  35,884.51 €

Buxheti i ndarë:  35,884.51 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 25 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 25/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 28/10/2016

Data e përfundimit të punimeve: 21/11/2016

Punëkryesi: "ALFA COM" - Drenas

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në Drenas-Gradicë

Vlera e projektit:  512,595.66 €

Buxheti i ndarë:  512,595.66 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 50 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 25/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 02/11/2016

Data e përfundimit të punimeve: 05/12/2016

Punëkryesi: "KORABI" - Drenas

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në Abri-Likoc

Vlera e projektit:  209,565.52 €

Buxheti i ndarë:  209,565.52 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 50 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 25/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 28/10/2016

Data e përfundimit të punimeve: 15/12/2016

Punëkryesi: "M.SHALA"-Drenas

Emri i projektit: Largimi dhe pastrimi i deponive të egra

Vlera e projektit:  27,416.00 €

Buxheti i ndarë:  27,416.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 20/12/2016 – 19/12/2018

Data e nënshkrimit të kontratës: 19/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 22/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: NNT "KORABI" - Drenas

Emri i projektit: Kyçja e ujësjellësit në fshatin Korroticë e Epërme

Vlera e projektit:  7,750.00 €

Buxheti i ndarë:  7,750.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 20 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 01/11/2016

Data e fillimit të punimeve: 09/11/2016

Data e përfundimit të punimeve: 14/12/2016

Punëkryesi: "M.SHALA" - Drenas

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Fatos (Negroc)

Vlera e projektit:  33,087.79 €

Buxheti i ndarë:  33,087.79 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 20 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 18/11/2016

Data e fillimit të punimeve: 24/11/2016

Data e përfundimit të punimeve: 17/12/2016

Punëkryesi: "LINDALB" &"P&I" - Drenas_Kaçanik

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Vuçak

Vlera e projektit:  35,958.73 €

Buxheti i ndarë:  35,958.73 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 20 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 18/11/2016

Data e fillimit të punimeve: 24/11/2016

Data e përfundimit të punimeve: 18/12/2016

Punëkryesi: "LINDALB" &"P&I" - Drenas_Kaçanik

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Nekoc - Lagjja Plakaj

Vlera e projektit:  22,001.10 €

Buxheti i ndarë:  22,001.10 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 20 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 18/11/2016

Data e fillimit të punimeve: 24/11/2016

Data e përfundimit të punimeve: 07/12/2016

Punëkryesi: "LINDALB" &"P&I" - Drenas_Kaçanik

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugëve në qytezën e Komoranit

Vlera e projektit:  386,708.86 €

Buxheti i ndarë:  386,708.86 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 18/11/2016 - 17/11/2018

Data e nënshkrimit të kontratës: 18/11/2016

Data e fillimit të punimeve: 18/11/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: "GLOBI TRANS "&"JOOS KRASNIQI BAZE" - Pejë_Deçan

Emri i projektit: Rregullimi i infrastrukturës në lagjen e dëshmorëve - Poklek i Ri

Vlera e projektit:  44,250.00 €

Buxheti i ndarë:  44,250.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 20 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 17/11/2016

Data e fillimit të punimeve: 25/11/2016

Data e përfundimit të punimeve: 23/12/2016

Punëkryesi: "KOSMAQI" SHPK & "HIDROKOSOVA " SHPK - Drenas

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Çikatovë e Vjetër (lagjet Karaxha, Dërvishi, Makolli, Morina dhe Xhema)

Vlera e projektit:  41,100.50 €

Buxheti i ndarë:  41,100.50 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 20 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 01/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 02/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: 21/12/2016

Punëkryesi: "KORABI" - Drenas

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Krajkovë

Vlera e projektit:  38,777.00 €

Buxheti i ndarë:  38,777.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 20 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 01/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 02/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: 12/12/2016

Punëkryesi: "M.SHALA" - Drenas

Emri i projektit: Ndërtimi i infrastrukturës - Drenas i Ri

Vlera e projektit:  40,669.00 €

Buxheti i ndarë:  40,669.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 20 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 01/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 31/11/2016

Data e përfundimit të punimeve: 02/12/2016

Punëkryesi: "GLOBI TRANS" - Pejë

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Abri (lagjet Hysenaj, Hajdaraj, dhe Demiqi)

Vlera e projektit:  56,838.05 €

Buxheti i ndarë:  56,838.05 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 15/12/2016 - 31/07/2017

Data e nënshkrimit të kontratës: 14/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 14/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: NN”GRANITI COM” & “ISPE” - Skenderaj_Vushtrri

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Nekoc (lagjet Lugu, Fana, dhe Krapi)

Vlera e projektit:  46,297.70 €

Buxheti i ndarë:  46,297.70 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 15/12/2016 - 31/07/2017

Data e nënshkrimit të kontratës: 14/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 14/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: NN "MILAZIM SHALA" - Drenas

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Likoshan

Vlera e projektit:  6,720.00 €

Buxheti i ndarë:  6,720.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 15/12/2016 - 03/01/2017

Data e nënshkrimit të kontratës: 14/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 13/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: 23/12/2016

Punëkryesi: NN "FER PETROL" - Drenas

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Vasilevë

Vlera e projektit:  5,104.00 €

Buxheti i ndarë:  5,104.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 15/12/2016 - 03/01/2017

Data e nënshkrimit të kontratës: 15/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 17/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: 22/12/2016

Punëkryesi: NN "URBAN" - Drenas

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Vërboc

Vlera e projektit:  44,038.90 €

Buxheti i ndarë:  44,038.90 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 13/12/2016 – 31/07/2017

Data e nënshkrimit të kontratës: 13/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 14/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: “BURIMI” - Malishevë

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Korroticë e Ulët

Vlera e projektit:  39,793.00 €

Buxheti i ndarë:  39,793.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 12/12/2016 - 31/12/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 12/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 14/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: 23/12/2016

Punëkryesi: “SHKEMBI” - Drenas

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Gllobar

Vlera e projektit:  29,600.00 €

Buxheti i ndarë:  29,600.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 14/12/2016 - 01/01/2017

Data e nënshkrimit të kontratës: 13/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 14/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: 19/12/2016

Punëkryesi: “LIMORA” & “NDERTIMI” - Prishtinë_Skenderaj

Emri i projektit: Ndërtimi i tre varrezave të dëshmorëve në fshatin Shtuticë

Vlera e projektit:  990.00 €

Buxheti i ndarë:  990.00 €(Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 05/12/2016 -07/12/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 05/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 22/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: 23/12/2016

Punëkryesi: GURGDHENDES ”KUSHTRIMI” - Skenderaj

Emri i projektit: Furnizimi me inventar për nevojat e shkollave

Vlera e projektit:  3,910.00 €

Buxheti i ndarë:  3,910.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 22/12/2016 - 25/12/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 22/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 22/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi: “ELIONI COM” - Drenas

Emri i projektit: Furnizimi me gjenerator

Vlera e projektit:  3,199.99 €

Buxheti i ndarë:  3,199.99 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 01/12/2016 - 10/12/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 01/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 30/11/2016

Data e përfundimit të punimeve: 20/12/2016

Punëkryesi: “VAM GROUP” - Prishtinë

Emri i projektit: Furnizimi me E-kioska

Vlera e projektit:  17,600.00 €

Buxheti i ndarë:  17,600.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 12/12/2016 -31/03/2017

Data e nënshkrimit të kontratës: 12/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 13/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: “PBC” - Drenas

Emri i projektit: Kanalizimi i ujërave të zeza në Poklek i Ri

Vlera e projektit:  27,050.00 €

Buxheti i ndarë:  27,050.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 12/12/2016 -13/01/2017

Data e nënshkrimit të kontratës: 12/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 19/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: 23/12/2016

Punëkryesi: “QAZA” & “SHKODRANI” - DRENAS_KLINË

Emri i projektit: Lot 1: Mirëmbajtja e rrugëve në Qytetin e Drenasit (Lagjja e feronikelit) Qikatovë e Re , Poklek i Ri, Pokleki Vjetër, Shtrubullovë, Krajkovë (deri në Poterkë), Vasilevë, Korroticë e Epërme, Zabeli i Epërm, Sankoc, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Nekoc, Kizharekë, Komorani (I, II, III dhe IV), Llapushnik, (Potërk, Vukoc, Llapushnik), Arllat (Bytyq), Negroc, Vuçak dhe Gjergjicë

Vlera e projektit:  14,833.00 €

Buxheti i ndarë:  14,833.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 20/12/2016 – 31/03/2017

Data e nënshkrimit të kontratës: 19/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 20/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: "FER PETROL" - Drenas

Emri i projektit: LOT 2: Mirëmbajtja e rrugëve, në Çikatovë të Vjetër, Gllanasellë, Likoshan, Gradicë, Godanc, Dritan, Gllobar, Tërstenik I, Tërsteniku II, Vërboc, Shtuticë, Damanekë, Baicë, Tërdec, Abri e Epërme dhe Polluzhë

Vlera e projektit:  14,535.00 €

Buxheti i ndarë:  14,535.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 20/12/2016 – 31/03/2017

Data e nënshkrimit të kontratës: 19/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 19/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: NN "SHKËMBI" - Drenas

Emri i projektit: Rregullimi i parkingut në palestrën e sporteve

Vlera e projektit:  16,518.00 €

Buxheti i ndarë:  16,518.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 12/12/2016 – 13/01/2017

Data e nënshkrimit të kontratës: 12/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 13/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: 23/12/2016

Punëkryesi: “KOSMAQI” SHPK & “SHKODRANI” - Drenas

Emri i projektit: Renovimi i objektit të Qendrës së Mjekësisë Familjare në Arllat

Vlera e projektit:  28,654.49 €

Buxheti i ndarë:  28,654.49 € (Qeveria)

Periudha e realizimit të punimeve: 25/10/2016 – 25/12/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 25/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 25/10/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Vonesa në realizimin e punimeve: Projekti është bërë dy vjeçar

Punëkryesi: “NDERTIMI” & “ALPING” - Prishtinë_Skenderaj

Emri i projektit: Renovimi i nyjeve sanitare në shfmu "Luigj Gurakuqi" në Sankoc

Vlera e projektit:  6,390.00 €

Buxheti i ndarë:  6,390.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 06/12/2016 – 16/12/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 07/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 08/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: 20/12/2016

Punëkryesi: “POLLUZHA –M” - Drenas

Emri i projektit: Rregullimi i oborrit në gjimnazin Skenderbeu - vazhdim i punimeve

Vlera e projektit:  2,645.00 €

Buxheti i ndarë:  2,645.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 06/12/2016 – 16/12/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 06/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 07/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: 12/12/2016

Punëkryesi: “NNP BELI” - Malishevë

Emri i projektit: Punë të paplanifikuara_shtesë;Rregullimi i rrethojës në shfmu "Shotë Galica" në Tërdec

Vlera e projektit:  1,230.5 €

Buxheti i ndarë:  1,230.5 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 07/12/2016 – 09/12/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 07/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 09/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: 12/12/2016

Punëkryesi: “ADRI ZAUN RRETHOJA” - Rahovec

Emri i projektit: Rregullimi i rrethojës në shfmu "Abedin Bujupi" - Lagjja Gjergji

Vlera e projektit:  4,391.80 €

Buxheti i ndarë:  4,391.80 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 14/12/2016 – 23/12/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 14/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 14/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: 23/12/2016

Punëkryesi: “ADRI ZAUN RRETHOJA” - Rahovec

Emri i projektit: Rregullimi i rrethojës në shfmu "Xhevë Lladrovci" në Gllanasellë

Vlera e projektit:  3,034.50 €

Buxheti i ndarë:  3,034.50 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 14/12/2016 – 23/12/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 14/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 15/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Vonesa në realizimin e punimeve: Punimet nuk janë realizuar për shkak të kushteve atmosferike

Punëkryesi: “ADRI ZAUN RRETHOJA” - Rahovec

Emri i projektit: Furnizim me ditar klase, libra amë dhe libra protokolli

Vlera e projektit:  5,317.25 €

Buxheti i ndarë:  5,317.25 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 9 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 05/09/2016

Data e fillimit të punimeve: 27/09/2016

Data e përfundimit të punimeve: 20/12/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi: N.T.P "VLORA" - Prishtinë

Emri i projektit: Ndërtimi i aneksit në objektin e shfmu "Dëshmorët e Fortesës" në Verboc - Vazhdim i punimeve

Vlera e projektit:  43,915.00 €

Buxheti i ndarë:  43,915.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 70 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 31/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 04/11/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi: "VALI" & "SINANI ING" - Drenas_Prishtinë (Komuna)

Emri i projektit: Ndërrimi i dritareve në shfmu "Fazli Grajqevci" në Vasilevë

Vlera e projektit:  15,030.06 €

Buxheti i ndarë:  15,030.06 (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 25 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 31/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 31/10/2016

Data e përfundimit të punimeve: 13/12/2016

Punëkryesi: "VALI" & "SINANI ING" - Drenas_Prishtinë

Emri i projektit: Rregullimi i rrethojës në shfmu "Xhevë Lladrovci" në Gllanasellë

Vlera e projektit:  11,611.25 €

Buxheti i ndarë:  11,611.25 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 26/10/2016 – 20/11/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 26/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 31/10/2016

Data e përfundimit të punimeve: 13/12/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi: "TERMOMONTIMI" - Drenas

Emri i projektit: Rregullimi i rrethojës në shfmu "Shote Galica" në Tërdec

Vlera e projektit:  13,246.50 €

Buxheti i ndarë:  13,246.50 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 27/10/2016 – 20/11/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 27/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 01/11/2016

Data e përfundimit të punimeve: 29/12/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi: “ADRI ZAUN RRETHOJA” - Rahovec