Renovimi i objektit të Qendrës së Mjekësisë Familjare në Arllat

Vlera e projektit:  28,654.49 €

Buxheti i ndarë:  28,654.49 € (Qeveria)

Periudha e realizimit të punimeve: 24 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 25/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 25/10/2016

Data e përfundimit të punimeve: 03/04/2017

Punëkryesi: “NDERTIMI” & “ALPING” – Prishtinë_Skenderaj

 

Graf:
Filloi: 25/10/2016
Periudha e realizimit: 24 Muaj
Punimet janë realizuar në kohë 100%

Asfaltimi i rrugëve në fshatin Kuzmin

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugëve në fshatin Kuzmin

Vlera e projektit: 74,740.00 €

Buxheti i ndarë: 74,740.00 € (Gran Qeveritar)

Periudha e realizimit: 29 Ditë pune

Data e nënshkrimit të kontratës: 27/06/2016

Data e fillimit të punimeve: 29/06/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Vonesa në realizimin e punimeve: Ka ngecje në realizimin e punimeve, arsyet nuk sqarohen

Punëkryesi: NN “SHKEMBI” – Drenas