Prishtinë 2018

2016 2017 2018
Komunës së Prishtinës për vitin 2018 i është aprovuar një buxhet prej 72 milion e 273 mijë e 904 eurosh. Prej tyre, për investime kapitale janë ndarë 24 milion e 954 mijë e 207 euro ose në përqindje 35% e buxhetit.

Lista e projekteve kapitale për vitin 2018 tregon që shumica e këtyre investimeve janë orientuar në drejtim të përmirësimit të infrastrukturës.

INVESTOMETRI tregon se numri më i madh i projekteve është koncentruar në shërbime publike, gjithsej 37 projekte. Përveç kësaj, 16 projekte kapitale të vitit 2018 janë përqëndruar në zhvillim ekonomik, 11 në shëndetësi dhe mirëqenie sociale, 12 në kulturë, rini dhe sport, dhe 20 projekte në fusha të tjera si bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural, buxhet dhe financa, arsim dhe shkencë, planifikim urban dhe administratë.

Legjenda
pin Projektet në proces
pinkuq Projektet me vonesa
pinvonesperfundimProjektet e përfunduara me vonesa
pingjelbertProjektet e përfunduara
Projektet e bartura nga viti i kaluar
Lista e projekteve