Obiliq 2018

2016 2017 2018
Komuna e Obiliqit për vitin 2018, nga buxheti i saj do të ndajë 2 milion e 164 mijë euro për investime kapitale ose rreth 30%. Investimet kapitale në komunën e Obiliqit janë shpërndarë në të gjithë territorin e komunës. Projektet përfshijnë investime në infrastrukturë rrugore, në infrastrukturë të shkollave dhe rritjes së infrastrukturës së shërbimeve nëpër fshatra. Komuna e Obiliqit ka mbi 21 mijë banorë dhe është i shtrirë në një sipërfaqe prej 105 km2Legjenda
pin Projektet në proces
pinkuq Projektet me vonesa
pinvonesperfundimProjektet e përfunduara me vonesa
pingjelbertProjektet e përfunduara
Projektet e bartura nga viti i kaluar

Lista e projekteve