Fushë Kosovë 2018

2016 2017 2018
Fushë Kosova ka ndarë 43% të buxhetit për investime kapitale në vitin 2018. E formuar vetëm në vitin 1989, Fushë Kosova shpejtë është rritur për të qenë vendbanim i 35 mijë banorëve. Rrjedhimisht investimet kapitale dhe shërbimet kanë qenë gjithnjë në rritje. Harta e investimeve kapitale për vitin 2018 tregon një shtrirje të gjerë gjeorgrafike në pjesë të ndryshme të komunës. Me 4 milion e 429 mijë e 886 euro investime kapitale, janë paraparë më së shumti investime në shtrim të rrugëve por ka edhe projekte të karakterit social si ndërtimi i shtëpive për raste sociale.

Legjenda
pin Projektet në proces
pinkuq Projektet me vonesa
pinvonesperfundimProjektet e përfunduara me vonesa
pingjelbertProjektet e përfunduara
Projektet e bartura nga viti i kaluar
Lista e projekteve