Drenasi


2016 Buletin GrafMe një buxhet të aprovuar për vitin 2017 prej 13,141,239.00 € Drenasi ka vënë në prioritet zhvillimin ekonomik ku rreth 30% e këtij buxheti ose 3,848,830.00 € janë dedikuar për investime kapitale. Lista e shpenzimeve kapitale të hartuara për vitin 2017 tregon se numri më i madh i projekteve është koncentruar në Planifikim Urban dhe Mjedisor gjegjësisht 72 projekte. Përveç kësaj, 23 projekte kapitale të vitit 2017 janë përqendruar në arsim dhe shkencë, 16 në shërbime publike dhe 16 projekte të tjera në shëndetësi, kulturë, administratë, kadastër. Investimet kryesore kapitale janë orientuar drejt zhvillimit infrastrukturor. Shumica e investimeve kapitale janë planifikuar në pjesët rurale përkatësisht në ndërtim të rrugëve. Në zonën urbane, projektet e ndriçimit publik dhe mirëmbajtjes dhe pastrimit të rrugëve janë projektet kryesore që do të zhvillohen.

Me 67 mijë banorë sa kishte në regjistrimin e fundit të popullësisë, Drenasi është i shtrirë në qendër të Kosovës. Zhvillimi ekonomik favorizohet nga fakti që Drenasi është urë lidhëse toksore dhe hekurudhore për pjesët tjera të Kosovës.

Legjenda
pin Projektet në proces
pinkuq Projektet me vonesa
pinvonesperfundimProjektet e përfunduara me vonesa
pingjelbertProjektet e përfunduara
Projektet e bartura nga viti i kaluar
Lista e projekteve


Emri i projektit: Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Dobroshec

Vlera e projektit: 48,714.97 €

Buxheti i ndarë: 48,714.97 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 24 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 14/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 22/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Operatori: “M. SHALA" - Drenas

Emri i projektit: Mirëmbajtja e kanalizimeve fekale dhe atmosferike në komunën e Drenasit

Vlera e projektit: 49,563.96 €

Buxheti i ndarë: 49,563.96 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: (36 muaj)

Data e nënshkrimit të kontratës: 01/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 01/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Operatori: “KASTRATI-L”

Emri i projektit: Rregullimi i trotuarit dhe ndriçimi publik në Drenasin III

Vlera e projektit: 33,219.39 €

Buxheti i ndarë: 33,219.39 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 24 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 22/06/2016

Data e fillimit të punimeve: 04/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Operatori: “BAU ENERGY”&”AL TRADE” - Prishtinë

Emri i projektit: Ndriçimi publik me sistemin intelegjent dhe llamba LED (Renovim, mirëmbajtje dhe ndriçim)

Vlera e projektit: 127,180.00 €

Buxheti i ndarë: 127,180.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 36 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 04/05/2016

Data e fillimit të punimeve: 06/05/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: “BAU ENERGY” & ”AL TRADE’’ - Prishtinë

Emri i projektit: Trajtimi - Kastrimi i qenve endacak në territorin e komunës së Drenasit

Vlera e projektit: 29,454.75 €

Buxheti i ndarë: 29,454.75 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 36 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 04/05/2016

Data e fillimit të punimeve: 06/05/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: A.V. ‘VETERINA” - Drenas

Emri i projektit: Mirëmbajtja e parqeve dhe gjelbërimi i qytetit në Drenas

Vlera e projektit: 69,787,00 €

Buxheti i ndarë: 69,787,00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 36 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 26/04/2016

Data e fillimit të punimeve: 27/04/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: “VALDRINI” shpk - Drenas

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Tërdec

Vlera e projektit: 110,235.01 €

Buxheti i ndarë:  Bashkëfinancim Komuna dhe Ministria e Infrastrukturës

Periudha e realizimit të punimeve: 12 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 10/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 15/08/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: "BLINAJA-AM"-Drenas

Emri i projektit: Riparimi dhe mirëmbajtja e kanalizimeve fekale në komunën e Drenasit

Vlera e projektit:  33,515.00 €

Buxheti i ndarë:  33,515.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 36 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 11/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 25/10/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: "KASTRATI-L" - Drenas

Emri i projektit: Largimi dhe pastrimi i deponive të egra

Vlera e projektit:  27,416.00 €

Buxheti i ndarë:  27,416.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 20/12/2016 – 19/12/2018

Data e nënshkrimit të kontratës: 19/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 22/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: NNT "KORABI" - Drenas

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Abri (lagjet Hysenaj, Hajdaraj, dhe Demiqi)

Vlera e projektit:  56,838.05 €

Buxheti i ndarë:  56,838.05 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 15/12/2016 - 31/07/2017

Data e nënshkrimit të kontratës: 14/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 14/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: NN”GRANITI COM” & “ISPE” - Skenderaj_Vushtrri

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Nekoc (lagjet Lugu, Fana, dhe Krapi)

Vlera e projektit:  46,297.70 €

Buxheti i ndarë:  46,297.70 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 15/12/2016 - 31/07/2017

Data e nënshkrimit të kontratës: 14/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 14/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: NN "MILAZIM SHALA" - Drenas

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës në fshatin Vërboc

Vlera e projektit:  44,038.90 €

Buxheti i ndarë:  44,038.90 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 13/12/2016 – 31/07/2017

Data e nënshkrimit të kontratës: 13/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 14/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: “BURIMI” - Malishevë

Emri i projektit: Furnizimi me inventar për nevojat e shkollave

Vlera e projektit:  3,910.00 €

Buxheti i ndarë:  3,910.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 22/12/2016 - 25/12/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 22/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 22/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi: “ELIONI COM” - Drenas

Emri i projektit: Furnizimi me E-kioska

Vlera e projektit:  17,600.00 €

Buxheti i ndarë:  17,600.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit të punimeve: 12/12/2016 -31/03/2017

Data e nënshkrimit të kontratës: 12/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 13/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: “PBC” - Drenas

Emri i projektit: Lot 1: Mirëmbajtja e rrugëve në Qytetin e Drenasit (Lagjja e feronikelit) Qikatovë e Re , Poklek i Ri, Pokleki Vjetër, Shtrubullovë, Krajkovë (deri në Poterkë), Vasilevë, Korroticë e Epërme, Zabeli i Epërm, Sankoc, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Nekoc, Kizharekë, Komorani (I, II, III dhe IV), Llapushnik, (Potërk, Vukoc, Llapushnik), Arllat (Bytyq), Negroc, Vuçak dhe Gjergjicë

Vlera e projektit:  14,833.00 €

Buxheti i ndarë:  14,833.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 20/12/2016 – 31/03/2017

Data e nënshkrimit të kontratës: 19/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 20/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: 31/03/2017

Punëkryesi: "FER PETROL" - Drenas

Emri i projektit: LOT 2: Mirëmbajtja e rrugëve, në Çikatovë të Vjetër, Gllanasellë, Likoshan, Gradicë, Godanc, Dritan, Gllobar, Tërstenik I, Tërsteniku II, Vërboc, Shtuticë, Damanekë, Baicë, Tërdec, Abri e Epërme dhe Polluzhë

Vlera e projektit:  14,535.00 €

Buxheti i ndarë:  14,535.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 20/12/2016 – 31/03/2017

Data e nënshkrimit të kontratës: 19/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 19/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: 31/03/2017

Punëkryesi: NN "SHKËMBI" - Drenas

Emri i projektit: Renovimi i objektit të Qendrës së Mjekësisë Familjare në Arllat

Vlera e projektit:  28,654.49 €

Buxheti i ndarë:  28,654.49 € (Qeveria)

Periudha e realizimit të punimeve: 25/10/2016 – 25/12/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 25/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 25/10/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Vonesa në realizimin e punimeve: Projekti është bërë dy vjeçar

Punëkryesi: “NDERTIMI” & “ALPING” - Prishtinë_Skenderaj

Emri i projektit: Rregullimi i rrethojës në shfmu "Xhevë Lladrovci" në Gllanasellë

Vlera e projektit:  3,034.50 €

Buxheti i ndarë:  3,034.50 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 14/12/2016 – 23/12/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 14/12/2016

Data e fillimit të punimeve: 15/12/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Vonesa në realizimin e punimeve: Punimet nuk janë realizuar për shkak të kushteve atmosferike

Punëkryesi: “ADRI ZAUN RRETHOJA” - Rahovec

Emri i projektit: Ndërtimi i aneksit në objektin e shfmu "Dëshmorët e Fortesës" në Verboc - Vazhdim i punimeve

Vlera e projektit:  43,915.00 €

Buxheti i ndarë:  43,915.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit të punimeve: 70 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 31/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 04/11/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Vonesa në realizimin e punimeve: Nuk sqarohen arsyet e vonesave

Punëkryesi: "VALI" & "SINANI ING" - Drenas_Prishtinë (Komuna)

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *