Ballina

INVESTOMETRI ofron një hapësirë të informimit për qytetarët të cilët duan të informohen më shumë rreth investimeve kapitale në komunën e PRISHTINËS, FUSHË KOSOVËS, OBILIQIT dhe DRENASIT. Platforma www.investometri.com synon që jo vetëm të informojë qytetarët për investimet kapitale në komunë por edhe t’u ofrojë mundësinë atyre që të përcjellin ecurinë e realizimit të punëve. Platforma plotëson kushtin e parë për pjesëmarrje aktive të qytetarëve në vendimmarrje e që është informimi. Gjithashtu, INVESTOMETRI ndikon në rritjen e transparencës dhe llogaridhënjes për investime kapitale dhe qeverisjes së mirë pasi u bënë ju, qytetar të PRISHTINËS, FUSHË KOSOVËS, OBILIQIT dhe DRENASIT, monitorues të zbatimit të projekteve kapitale në lagjet apo fshatrat e juaja. INVESTOMETRI më në fund, synon të rrisë nivelin e komunikimit qytetarë-komunë dhe synon të bëjë qytetarët pjesë të vendimmarrjes.

Më shumë transparencë dhe llogaridhënie ndaj
shpenzimeve publike për investime
kapitale në nivelin lokal
Harta e investimeve kapitale
Në platformën investometri.com është paraqitur
harta e komunës me investimet kapitale për vitin
2016. Investimet janë të shënjuara në hartë se ku
po ndodhin dhe janë të kategorizuara me ngjyra në:
projekte në proces pin, projekte me vonesa pinkuq,
projekte të përfunduara me vonesa pinvonesperfundim,projektet
e përfunduara pingjelbert dhe projektet e bartura nga
viti i kaluar. Shenjat në hartë janë të
klikueshme me që rast në kornizën statike në anën
e djathtë paraqiten informata mbi projektin si:
vendndodhja, shuma e investuar, afatet kohore etj. screenshot-91
Paraqitja grafike
Përveç paraqitjes hartografike, një buton i veçantë
është dizajnuar për të paraqitur projektet kapitale
në mënyrë grafike. Në pamjen grafike, janë dhënë
informata më të hollësishme në lidhje me numrin e
projekteve. Në funksionin “GRAF” janë paraqitur
informata për emrin e projektit, datën e fillimit,
periudhën e realizimin si dhe statusin e secilit
projekt që korrespondon me të njëjtat ngjyra të
paraqitura në hartën hartografike. screenshot-92