Prishtinë

Harta

 
1. Ndërtimi i murit Beton-Arme në lagjen Velania
Filloi: 18/07/2016
Periudha e realizimit: 14 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e projektit ka kaluar. Arsye e vonesave-instalimet nëntokësore (rrjedhjet e ujit) ” delay=1000 color=”#e74024″]
2. Implementimi i projektit të nyjës në fund të rrugës Avdyl Rama, dislokimi i trafos, shtyllave elektrike dhe trajtimi i zonës
Filloi: 01/07/2016
Periudha e realizimit: 2 Muaj

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e projektit ka kaluar. Arsye e vonesave është hapësira e pamjaftueshme për ekzekutimin e punimeve .” delay=1000 color=”#e74024″]
3. Furnizimi dhe montimi me dyer të rrethojës së Qendrës Rekrative
Filloi: 03/06/2016
Periudha e realizimit: 15 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë ” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
4. Përmirësim i gjendjes së murit Alpin në Gërmi
Filloi: 06/05/2016
Periudha e realizimit: 30 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet kanë përfunduar me vonesë për arsye të mungesës së paisjeve origjinale në tregun tonë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
5. Ndërtimi i disa rrugicave në fshatrat Llukar dhe Makoc
Filloi: 20/07/2016
Periudha e realizimit: 60 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e projektit ka kaluar. Arsyet e vonesave nuk sqarohen ” delay=1000 color=”#e74024″]
6. Furnizimi me material ndërtimor për bulevardin mbi Kurriz
Filloi: 03/05/2016
Periudha e realizimit: 20 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
7. Ndërtimi i rrugëve në fshatin Koliq në lagjen Bicaj dhe Vol
Filloi: 27/07/2016
Periudha e realizimit: 3 Muaj

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e projektit ka kaluar. Arsyet e vonesave nuk sqarohen ” delay=1000 color=”#e74024″]
8. Rregullimi i oborreve dhe tereneve sportive
Filloi: 12/08/2016
Përfundon: 12/08/2019

[rprogress value=30 text=”30%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
9. Rikonstruimi dhe gëlqerosja e shkollave të Prishtinës
Filloi: Nuk kanë filluar punimet
Përfundon: ?

[rprogress value=100 text=”Punimet nuk kanë filluar për arsye se nuk është përcjell vendimi nga prokurimi” delay=1000 color=”#ccc”]
10. Rregullimi i oborrit të shkollës fillore ”Ismail Qemajli”
Filloi: 12/04/2016
Periudha e realizimit: 90 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Arsyet e vonesave nuk sqarohen” delay=1000 color=”#e74024″]
11. Renovimi në disa qendra dhe ambulanca mjekësore në Prishtinë
Filloi: 08/03/2016
Periudha e realizimit: 30 Ditë
[rprogress value=100 text=”Afati për realizim ka kaluar. Vonesat janë bërë për shkak të mos lirimit të hapësirave gjerë në ditët e vikendit me qëllim të mos pengimit të pacientëve” delay=1000 color=”#e74024″]
12. Riparimi dhe renovimi i objekteve të brigadës profesioanle të zjarrëfikjes
Filloi: 08/07/2016
Periudha e realizimit: 60 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e projektit ka kaluar. Arsyet e vonesave nuk sqarohen ” delay=1000 color=”#e74024″]
13. Ndërtimi i dy këndeve të lodrave për fëmijë
Filloi: 14/06/2016
Periudha e realizimit: 90 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet kanë përfunduar me vonesë. Arsyet e vonesave nuk sqarohen ” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
13/2 Ndërtimi i dy këndeve të lodrave për fëmijë
Filloi: 14/06/2016
Periudha e realizimit: 90 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e projektit ka kaluar. Arsyet e vonesave nuk sqarohen ” delay=1000 color=”#e74024″]
14. Ndërtimi i infrastrukturës në rrugën “Sali Matoshi” në Prishtinë dhe ndërtimi i rrugëve lokale në fshatin Grashticë
Filloi: 27/04/2016
Periudha e realizimit: 2 Muaj

[rprogress value=100 text=”Rruga në Grashticë ka përfunduar, ndërsa rruga Sali Matoshi ka vonesa për arsye atmosferike si dhe instalimeve nëntokësore” delay=1000 color=”#e74024″]
15. Ndërtimi i rrugës në fshatin Dabishec në lagjen Dulaj
Filloi: 25/04/2016
Periudha e realizimit: 2 Muaj

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Vonesat janë të arsyeshme për shkak të reshjeve atmosferike .” delay=1000 color=”#e74024″]
16. Rikonstruimi i qerdhes në lagjen Sofalia
Filloi: 01/08/2016
Periudha e realizimit: 2 Muaj

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
17. Ndërtimi i sallës së Edukatës Fizike në shkollën Shkëndija në Hajvali
Filloi: 04/05/2016
Periudha e realizimit: 10 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
18. Rikonstruimi dhe mirëmbajtja e nyjeve sanitare nëpër shkolla
Filloi: 28/04/2016
Përfundon: 28/04/2019

[rprogress value=35 text=”35%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
19. Ndërtimi i rrugëve në lagjen Veternik dhe në lagjen Mat
Filloi: 29/07/2016
Periudha e realizimit: 120 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
20. Ndërtimi i kanalizimit fekal në Bardhosh, disa lagje në Barilevë dhe në lagjen e V-të të Prugocit
Filloi: 30/07/2016
Periudha e realizimit: 120 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
21. Ndërtimi i rrugës në lagjen e Dulevitëve në Suteske RITENDER
Filloi: 29/04/2016
Periudha e realizimit: 60 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Vonesat janë për shkak të kontesteve gjyqësore.” delay=1000 color=”#e74024″]
22. Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Slivovë
Filloi: 08/04/2016
Periudha e realizimit: 30 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
23. Renovimi i ngrohjes së Biblotekës “Hivzi Sylejmani“ si dhe renovime të tjera sipas nevojës
Filloi: 16/06/2016
Periudha e realizimit: 30 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
24. Instalimi i ngrohjes qendrore në shkolla të fshatrave
Filloi: 12/08/2016
Periudha e realizimit: 90 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
25. Ndërtimi i stadionit të futbollit në Hajvali-Faza e II-të
Filloi: 15/08/2016
Periudha e realizimit: 120 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e projektit ka kaluar. Arsyet e vonesave nuk sqarohen ” delay=1000 color=”#e74024″]
26. Ndërtimi i kanalizimit fekal, rruga për Llukar, faza e I-rë
Filloi: 28/10/2016
Periudha e realizimit: 90 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
27. Ndërtimi i urave në pjesën Perëndimore të Unazës Qendrore në Prishtinë
Filloi: 14/09/2016
Periudha e realizimit: 180 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e projektit ka kaluar. Arsyet e vonesave nuk sqarohen ” delay=1000 color=”#e74024″]
28. Mirëmbajtja e sipërfaqeve gjelbëruese në qytetin e Prishtinës
Filloi: 01/08/2016
Përfundon: 01/08/2017

[rprogress value=80 text=”80%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
29. Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe trotuaret në komunën e Prishtinës për vitin 2016
Filloi: 01/08/2016
Përfundon: 01/08/2017

[rprogress value=80 text=”80%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
30. Rindërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekondare si dhe rindërtimi, sanimi i kanalizimeve fekale primare dhe sekondare.
Filloi: 02/09/2016
Periudha e realizimit: 12 Muaj

[rprogress value=30 text=”30%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
31. Punimi i rrethojave dhe pastrimi fitosanitar në varrezat e komuniteteve, si dhe zgjerimi i ndriçimit publik në Bernicë e Epërme, Bernicë e Poshtme, Slivovë, Bardhosh dhe Grashticë – Pjesa e parë
Filloi: 30/08/2016
Periudha e realizimit: 60 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e projektit ka kaluar. Arsyet e vonesave nuk sqarohen ” delay=1000 color=”#e74024″]
32. Furnizimi dhe montimi i rampave në hapësirat e parkingjeve
Filloi: 30/08/2016
Periudha e realizimit: 60 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e projektit ka kaluar. Arsyet e vonesave nuk sqarohen ” delay=1000 color=”#e74024″]
33. Ekzekutimi i punimeve me pleksiglas në disa shkolla si dhe punime tjera
Filloi: 12/09/2016
Periudha e realizimit: 60 Ditë

[rprogress value=85 text=” 85%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
34. Ndërtimi i rrugës në fshatin Barilevë-Lagjja Kurti
Filloi: 16/09/2016
Periudha e realizimit: 90 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e projektit ka kaluar. Arsyet e vonesave nuk sqarohen ” delay=1000 color=”#e74024″]
35. Ndërtimi i murit beton-Arme në lagjen Velania-Punë shtesë
Filloi: 19/09/2016
Periudha e realizimit: 5 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
36. Inventarizimi i këndeve të leximit
Filloi: 27/09/2016
Periudha e realizimit: 60 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
37. Punimi, furnizimi dhe montimi i shtyllave antipark
Filloi: 24/10/2016
Periudha e realizimit: 60 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e projektit ka kaluar. Arsyet e vonesave nuk sqarohen ” delay=1000 color=”#e74024″]
38. Furnizimi dhe montimi i shportave të xhepit në rrugët e Qytetit dhe Sheshet – Llot 1
Filloi: 24/10/2016
Periudha e realizimit: 60 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e projektit ka kaluar. Arsyet e vonesave nuk sqarohen ” delay=1000 color=”#e74024″]
39. Pastrimi dhe rregullimi i shtratit të lumenjëve
Filloi: 17/10/2016
Periudha e realizimit: 12 Muaj

[rprogress value=60 text=”60%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
40. Renovimi i garazhës së NK Trafikut Urban
Filloi: 24/10/2016
Periudha e realizimit: 60 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e projektit ka kaluar. Arsyet e vonesave nuk sqarohen ” delay=1000 color=”#e74024″]
41. Furnizimi, instalimi dhe rregullimi i katër pikave të sistemit të alarmit publik
Filloi: 12/07/2016
Periudha e realizimit: 36 Muaj

[rprogress value=30 text=”30%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
42. Pastrimi dhe bartja e mbeturinave si dhe rehabilitimi i lokacioneve pas largimit të mbeturinave
Filloi: 22/07/2016
Periudha e realizimit: 60 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e projektit ka kaluar. Arsyet e vonesave nuk sqarohen ” delay=1000 color=”#e74024″]
43. Rikonstruimi dhe mirëmbajtja e Kulmeve të disa Shkollave
Filloi: 12/08/2016
Periudha e realizimit: 36 Muaj

[rprogress value=30 text=”30%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
44. Ngritja e vendkalimeve për këmbësor
Filloi: 25/06/2016
Periudha e realizimit: 90 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
45. Ndërtimi i rrugës Perandori Justinian përball Katedrales në Prishtinë – punë shtesë
Filloi: 08/06/2016
Periudha e realizimit: 30 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
46. Ndërtimi i aneksit të shkollës fillore “Faik Konica” në Prishtinë
Filloi: 01/07/2016
Periudha e realizimit: 120 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e projektit ka kaluar. Arsyet e vonesave nuk sqarohen ” delay=1000 color=”#e74024″]
47. Mirëmbajtja e ndriçimit publik në Prishtinë – Pjesa e parë
Filloi: 23/05/2016
Periudha e realizimit: 12 Muaj

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
48. Mirëmbajtja e ndriçimit publik në Prishtinë – Pjesa e dytë
Filloi: 16/05/2016
Periudha e realizimit: 12 Muaj

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
49. Mirëmbajtja e ndriçimit publik në Prishtinë – Pjesa e tretë
Filloi: 05/05/2016
Periudha e realizimit: 12 Muaj

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
50. Mirëmbajtja e ndriçimit publik në Prishtinë – Pjesa e katërt
Filloi: 16/05/2016
Periudha e realizimit: 12 Muaj

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
51. “Rregullimi dhe rrethimi i varrezave te qytetit”
Filloi: 20/04/2016
Periudha e realizimit: 60 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e projektit ka kaluar. Arsyet e vonesave nuk sqarohen ” delay=1000 color=”#e74024″]
52. Ndërtimi i këndeve të lojrave në lagjen Kalabria
Filloi: 13/06/2016
Periudha e realizimit: 90 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
53. Ndërtimi i këndeve të lojrave në lagjen Kodra e Trimave
Filloi: 30/05/2016
Periudha e realizimit: 90 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
54. Sinjalizimi horizontal dhe vertikal ne rrugët Prishtinës – Pjesa e parë
Filloi: 13/06/2016
Periudha e realizimit: 12 Muaj

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
55. Sinjalizimi horizontal dhe vertikal ne rrugët Prishtinës – Pjesa e dytë
Filloi: 13/06/2016
Periudha e realizimit: 12 Muaj

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
56. Furnizimi dhe montimi i dyerve të drurit të dhomave të mësimit në objektin e adaptuar të Shkollës së Muzikës në Ali Sokoli
Filloi: 20/04/2016
Periudha e realizimit: 15 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
57. Stabilizimi i rrugës Mitat Frashëri
Filloi: 07/12/2016
Periudha e realizimit: 10 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
58. Ndërtimi i krahëve të rrugëve Vëllezërit Fazliu , Rugova dhe Vlora
Filloi: 24/04/2016
Periudha e realizimit: 120 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e projektit ka kaluar. Arsyet e vonesave nuk sqarohen ” delay=1000 color=”#e74024″]
59. Implementimi i projektit Bllok pas Blloku në Bregun e Diellit
Filloi: 23/08/2016
Periudha e realizimit: 90 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e projektit ka kaluar. Arsyet e vonesave nuk sqarohen ” delay=1000 color=”#e74024″]
60. Rikonstruimi dhe zgjerimi i ndriçimit publik në Prishtinë për vitin 2015 – Faza e dytë
Filloi: 15/08/2016
Periudha e realizimit: 150 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
61. Rikonstruimi i ndriçimit publik në qytetet dhe fshatrat e Prishtinës – Faza e tretë
Filloi: 21/11/2016
Periudha e realizimit: 12 Muaj

[rprogress value=55 text=”55%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
62. Mirëmbajtja e Elektrikës në Shkolla
Filloi: 13/09/2016
Periudha e realizimit: 36 Muaj

[rprogress value=15 text=”15%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
63. Punë shtesë – Implementimi i nyjës në fund të rrugës Avdyl Rama, dislokimi i trafos, shtyllave elektrike dhe trajtimi i zones
Filloi: 07/12/2016
Periudha e realizimit: 14 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
64. Ndërtimi i Infrastrukturës në Zllatar
Filloi: 25/10/2016
Periudha e realizimit: 150 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e projektit ka kaluar. Arsyet e vonesave nuk sqarohen ” delay=1000 color=”#e74024″]
65. Mirëmbajtja e semaforëve, invertorëve dhe pajisjeve akustike për të verbërit në qytetin e Prishtinës
Filloi: 13/09/2016
Periudha e realizimit: 36 Muaj

[rprogress value=65 text=”65%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
66. Furnizimi dhe mirëmbajtja e kondicionerëve në objektin e komunës së Prishtinës
Filloi: 12/10/2016
Periudha e realizimit: 36 Muaj

[rprogress value=20 text=”20%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
67. Furnizimi dhe montimi i shportave te xhepit në rrugët e Qytetit dhe Sheshet – Llot II
Filloi: 24/10/2016
Periudha e realizimit: 60 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
68. Kontrolla e hyrjeve në ndërtesat e banimit – Punë shtesë
Filloi: 15/12/2016
Periudha e realizimit: 30 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
69. Furnizimi me inventar për administratën komunale
Filloi: 28/11/2016
Përfundon:21/01/2017

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e projektit ka kaluar. Arsyet e vonesave nuk sqarohen ” delay=1000 color=”#e74024″]
70. Përshtatshmëria e tokës për prodhimtari dhe rekomandimet e masave agroteknike – zonimit të tokave bujqësore
Filloi: 01/03/2017
Periudha e realizimit: 12 Muaj

[rprogress value=30 text=”30%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
71. Ndërtimi i kolektorit betonarme dhe kanalizimit fekal në rrugën mbi lumin “Prishtina”
Filloi: 13/09/2016
Periudha e realizimit: 200 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e projektit ka kaluar. Arsyet e vonesave nuk sqarohen ” delay=1000 color=”#e74024″]
72. Ndërtimi i rrugës në fshatin Hajvali tek Vitialit
Filloi: 17/10/2016
Periudha e realizimit: 2 Muaj

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e projektit ka kaluar. Arsyet e vonesave nuk sqarohen ” delay=1000 color=”#e74024″]
73. Rikonstruimi i objektit të kuzhinës Qendrore
Filloi: 13/09/2016
Periudha e realizimit: 3 Muaj

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e projektit ka kaluar. Arsyet e vonesave nuk sqarohen ” delay=1000 color=”#e74024″]
74. Ndërtimi i rrugës ne fshatin Koliq-lagja Qokaj
Filloi: 21/07/2016
Periudha e realizimit: 90 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
75. Furnizimi dhe montimi i inventarit dhe materialeve tjera për funksionalizimin e qendrës për BusinessProcessOutsourcing
Filloi: 20/09/2017
Periudha e realizimit: 60 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e projektit ka kaluar. Arsyet e vonesave nuk sqarohen ” delay=1000 color=”#e74024″]

76. Punimi,furnizimi dhe vendosja e numrave të adresave
Filloi: 20/09/2017
Periudha e realizimit: 12 Muaj

[rprogress value=65 text=”65%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]