Drenas

Harta
1. Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Dobroshec
Filloi: 22/07/2016
Periudha e realizimit: 24 Muaj

[rprogress value=50 text=”50%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
2. Asfaltimi i rrugës në fshatin Llapushnik
Filloi: 06/07/2016
Periudha e realizimit: 29 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]
2.2 Asfaltimi i rrugës në fshatin Sankoc
Filloi: 06/07/2016
Periudha e realizimit: 19 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]
3. Ndërtimi i depos për deponimin e lëndës djegëse në SHML “Gjergj Kastrioti Skenderbeu”
Filloi: 02/08/2016
Periudha e realizimit: 30 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
3.2. Ndërtimi i depos për deponimin e lëndës djegëse në SHFMU “Ali Gashi”
Filloi: 04/07/2016
Periudha e realizimit: 30 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
4. Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Fushticë e Poshtme
Filloi: 01/07/2016
Periudha e realizimit: 35 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
5. Mirëmbajtja e kanalizimeve fekale dhe atmosferike në komunën e Drenasit
Filloi: 01/07/2016
Përfundon: 01/07/2019

[rprogress value=35 text=”35%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
6. Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Gllanasellë
Filloi: 18/07/2016
Periudha e realizimit: 20 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]
7. Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Likoshan
Filloi: 13/07/2016
Periudha e realizimit: 20 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]
8. Rregullimi i trotuarit dhe ndriçimi publik në Drenasin III
Filloi: 04/07/2016
Periudha e realizimit: 24 Muaj

[rprogress value=50 text=”50%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
9. Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Qikatovë e Vjetër
Filloi: 23/06/2016
Periudha e realizimit: 30 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]
10. Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Arllat
Filloi: 14/06/2016
Periudha e realizimit: 30 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]
10.2. Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Komorani III
Filloi: 15/08/2016
Periudha e realizimit: 30 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
10.3. Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Krajkovë
Filloi: 10/06/2016
Periudha e realizimit: 30 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]
10.4. Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Tersteniku I
Filloi: 07/07/2016
Periudha e realizimit: 30 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]
11. Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Vasilevë
Filloi: 15/06/2016
Periudha e realizimit: 30 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
11.2. Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Sankoc
Filloi: 15/08/2016
Periudha e realizimit: 30 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
12. Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Korroticë e Ulët
Filloi: 27/06/2016
Periudha e realizimit: 30 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]
13. Rregullimi i trotuarit në Komoran – Lagjen Zogu
Filloi: 23/05/2016
Periudha e realizimit: 30 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]
14. Mirëmbajtja dhe pastrimi i rrugëve gjatë sezonës verore në qytetin e Drenas-it
Filloi: 04/05/2016
Përfundon: 30/11/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
15. Ndriçimi publik me sistemin intelegjent dhe llamba LED (Renovim, mirëmbajtje dhe ndriçim)
Filloi: 06/05/2016
Përfundon: 06/05/2019

[rprogress value=40 text=”40%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
16. Pastrimi dhe largimi i deponive të egra
Filloi: 21/04/2016
Përfundon: 29/04/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
17. Trajtimi – Kastrimi i qenve endacak në territorin e komunës së Drenasit
Filloi: 06/05/2016
Përfundon: 06/05/2019

[rprogress value=40 text=”40%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
18. Punë shtesë – Asfaltimi i rrugës në fshatin Vërboc
Filloi: 06/06/2016
Periudha e realizimit: 10 ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë ” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
19. Rregullimi i fushës sportive në SHFMU ”Luigj Gurakuqi” në fshatin Sankoc
Filloi: 10/05/2016
Periudha e realizimit: 2 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë ” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
20. Punë shtesë – Asfaltimi i rrugës në fshatin Gllanasellë
Filloi: 10/05/2016
Periudha e realizimit: 20 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë ” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
21. Asfaltimi i rrugës në fshatin Komoran II
Filloi: 19/05/2016
Përfundon: 23/06/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë ” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
22. Asfaltimi i rrugës në fshatin Komoran III
Filloi: 03/05/2016
Përfundon: 30/06/2016

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]
23. Asfaltimi i rrugës në fshatin Arllat – Lagja Kodrali
Filloi: 04/05/2016
Përfundon: 30/06/2016

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]
24. Punë shtesë- Rehabilitimi i rrugës Drenas – Gradicë

[rprogress value=100 text=”Pagesa është bërë këtë vit, ndërsa punimet janë realizuar në vitin 2015.” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
25. Asfaltimi i rrugës në fshatin Gradicë – Lagjja Ukaj dhe Leci
Filloi: 12/05/2016
Përfundon: 30/06/2016

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]
26. Mirëmbajtja e parqeve dhe gjelbërimi i qytetit në Drenas
Filloi: 27/04/2016
Përfundon: 27/04/2019

[rprogress value=40 text=”40%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
27. Rregullimi dhe gjelbërimi i fushës sportive
Filloi: 12/04/2016
Përfundon: 22/04/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë ” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
28. Renovimi dhe lyerja e mureve në Qendrën e Aftësimit Profesional (QAP) “ARDHMËRIA”
Filloi: 21/07/2016
Periudha e realizimit: 2 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë ” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
29. Rregullimi i infrastrukturës për persona me nevoja të veçanta
Filloi: 12/08/2016
Periudha e realizimit: 13 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë ” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
30. Asfaltimi i rrugës në fshatin Tërdec
Filloi: 15/08/2016
Periudha e realizimit: 12 Muaj

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
31. Rregullimi i fushave sportive në shkollat në Drenas II, Shtuticë, Abri (Lagjja Muliqi)
Filloi: 16/09/2016
Periudha e realizimit: 30 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë ” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
32. Rregullimi i fushave sportive në shkollat në Dritan dhe Likoshan
Filloi: 16/09/2016
Periudha e realizimit: 30 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë ” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
33. Rregullimi i nxemjeve qendrore në shfmu “Gani ELshani” në Krajkovë
Filloi: 19/08/2016
Përfundon: 07/11/2016

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]
34. Rregullimi i nxemjes në shfmu “Zenel Hajdini” në fshatin Tërsteniku I
Filloi: 24/08/2016
Përfundon: 16/09/2016

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]
35. Rregullimi i nxemjes në shfmu “Xhevë Lladrovci” në Gllanasellë
Filloi: 24/08/2016
Përfundon: 16/09/2016

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]
36. Renovimi i objektit dhe dyshemeve në shfmu “Luigj Gurakuqi” – Fushticë e Poshtme
Filloi: 04/09/2016
Periudha e realizimit: 25 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]
37. Renovimi i objektit në shfmu “Mehdi e Sylejman Bytyqi” në Bytyq-Drenas
Filloi: 04/09/2016
Periudha e realizimit: 25 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]
38. Renovimi i objektit në shfmu “Abedin Bujupi” paralelja në Gjergjicë
Filloi: 04/09/2016
Periudha e realizimit: 25 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]
39. Renovimi i Qendrës Kryesore së Mjekësisë Familjare në Drenas
Filloi: 26/08/2016
Periudha e realizimit: 80 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]
40. Furnizim me IT për QKMF në Drenas
Filloi: 22/12/2016
Përfundon: 25/12/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
41. Furnizim me IT për Drejtorinë e Arsimit dhe Gjeodezisë
Filloi: 22/12/2016
Përfundon: 25/12/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
42. Rregullimi i varrezave në komunën e Drenasit
Filloi: 05/09/2016
Periudha e realizimit: 40 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]
43. Furnizimi me kontejner dhe shporta – Faza e dytë
Filloi: 14/05/2016
Periudha e realizimit: 10 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
44. Asfaltimi i rrugës në fshatin Krajkovë
Filloi: 02/12/2016
Përfundon: 11/12/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
45. Asfaltimi i rrugës në fshatin Gradicë (Lagjja Leci-Ukaj) Vazhdim i punimeve
Filloi: 12/09/2016
Periudha e realizimit: 15 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
46. Pastrimi dhe largimi i deponive të egra – Faza e dytë
Filloi: 14/09/2016
Periudha e realizimit: 10 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]
47. Digjitalizimi i sallës së Kuvendit
Filloi: 21/10/2016
Periudha e realizimit: 30 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
48. Furnizimi me aparaturë transmetimi për sallën e Kuvendit
Filloi: 29/09/2016
Periudha e realizimit: 30 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
49. Furnizimi me makina mjelëse për fermerët me mbi 5 lopë qumështore – Faza e parë
Filloi: 12/05/2016
Përfundon: 10/06/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
50. Furnizimi me makina mjelëse për fermerët me mbi 5 lopë qumështore – Faza e dytë
Filloi: 22/09/2016
Periudha e realizimit: 30 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
51. Vendosja e kamerave në qytetin e Drenasit
Filloi: 13/10/2016
Periudha e realizimit: 20 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
52. Riparimi dhe mirëmbajtja e kanalizimeve fekale në komunën e Drenasit
Filloi: 25/10/2016
Periudha e realizimit: 36 Muaj

[rprogress value=20 text=”20%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
53. Asfaltimi i rrugës në fshatin Gllanasellë
Filloi: 02/11/2016
Periudha e realizimit: 39 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
53.2. Asfaltimi i rrugës në fshatin Dobrashec
Filloi: 02/11/2016
Periudha e realizimit: 30 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
54. Asfaltimi i rrugës në fshatin Tërsteniku I
Filloi: 02/11/2016
Periudha e realizimit: 39 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
54.2. Asfaltimi i rrugës në fshatin Tërsteniku II
Filloi: 02/11/2016
Periudha e realizimit: 29 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
55. Asfaltimi i rrugës në fshatin Korroticë e Epërme
Filloi: 28/10/2016
Periudha e realizimit: 45 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
55.2. Asfaltimi i rrugës në fshatin Vasilevë
Filloi: 28/10/2016
Periudha e realizimit: 25 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
56. Asfaltimi i rrugës në Drenas-Gradicë
Filloi: 02/11/2016
Periudha e realizimit: 50 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
56.2. Asfaltimi i rrugës në Abri-Likoc
Filloi: 28/10/2016
Periudha e realizimit: 50 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
57. Largimi dhe pastrimi i deponive të egra
Filloi: 22/10/2016
Përfundon: 19/12/2018

[rprogress value=25 text=”25%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
58. Kyçja e ujësjellësit në fshatin Korroticë e Epërme
Filloi: 09/11/2016
Periudha e realizimit: 20 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
59. Asfaltimi i rrugës në fshatin Fatos (Negroc)
Filloi: 24/11/2016
Periudha e realizimit: 20 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
60. Asfaltimi i rrugës në fshatin Vuçak
Filloi: 24/11/2016
Periudha e realizimit: 20 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
61. Asfaltimi i rrugës në fshatin Nekoc – Lagjja Plakaj
Filloi: 24/11/2016
Periudha e realizimit: 20 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
62. Asfaltimi i rrugëve në qytezën e Komoranit
Filloi: 18/11/2016
Përfundon: 17/11/2018

[rprogress value=30 text=”30%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
63. Rregullimi i infrastrukturës në lagjen e dëshmorëve – Poklek i Ri
Filloi: 25/11/2016
Periudha e realizimit: 20 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
64. Asfaltimi i rrugës në fshatin Çikatovë e Vjetër (lagjet Karaxha, Dërvishi, Makolli, Morina dhe Xhema)
Filloi: 02/12/2016
Periudha e realizimit: 20 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
65. Asfaltimi i rrugës në fshatin Krajkovë
Filloi: 02/12/2016
Periudha e realizimit: 20 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
66. Ndërtimi i infrastrukturës – Drenas i Ri
Filloi: 02/12/2016
Periudha e realizimit: 20 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
67. Asfaltimi i rrugës në fshatin Abri (lagjet Hysenaj, Hajdaraj, dhe Demiqi)
Filloi: 14/12/2016
Përfundon: 31/07/2017

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
68. Asfaltimi i rrugës në fshatin Nekoc (lagjet Lugu, Fana, dhe Krapi)
Filloi: 14/12/2016
Përfundon: 31/07/2017

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
69. Asfaltimi i rrugës në fshatin Likoshan
Filloi: 13/12/2016
Përfundon: 03/01/2017

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
70. Asfaltimi i rrugës në fshatin Vasilevë
Filloi: 17/12/2016
Përfundon: 03/01/2017

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
71. Asfaltimi i rrugës në fshatin Vërboc
Filloi: 14/12/2016
Përfundon: 31/07/2017

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
72. Asfaltimi i rrugës në fshatin Korroticë e Ulët
Filloi: 14/12/2016
Përfundon: 31/12/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
73. Asfaltimi i rrugës në fshatin Gllobar
Filloi: 14/12/2016
Përfundon: 01/01/2017

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
74. Ndërtimi i 3 varrezave të dëshmorëve në fshatin Shtuticë
Filloi: 22/12/2016
Përfundon: 23/12/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
75. Furnizimi me inventar për nevojat e shkollave
Filloi: 22/12/2016
Përfundon: 25/12/2016

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]
76. Furnizimi me gjenerator
Filloi: 30/11/2016
Përfundon: 20/12/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
77. Furnizimi me E-kioska
Filloi: 12/12/2016
Përfundon: 31/03/2017

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
78. Kanalizimi i ujërave të zeza në Poklek i Ri
Filloi: 19/12/2016
Përfundon: 23/12/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
79. Lot 1: Mirëmbajtja e rrugëve në Qytetin e Drenasit (Lagjja e feronikelit) Qikatovë e Re , Poklek i Ri, Pokleki Vjetër, Shtrubullovë, Krajkovë (deri në Poterkë), Vasilevë, Korroticë e Epërme, Zabeli i Epërm, Sankoc, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Nekoc, Kizharekë, Komorani (I, II, III dhe IV), Llapushnik, (Potërk, Vukoc, Llapushnik), Arllat (Bytyq), Negroc, Vuçak dhe Gjergjicë
Filloi: 20/12/2016
Përfundon: 31/03/2017

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
80. LOT 2: Mirëmbajtja e rrugëve, në Çikatovë të Vjetër, Gllanasellë, Likoshan, Gradicë, Godanc, Dritan, Gllobar, Tërstenik I, Tërsteniku II, Vërboc, Shtuticë, Damanekë, Baicë, Tërdec, Abri e Epërme dhe Polluzhë
Filloi: 19/12/2016
Përfundon: 31/03/2017

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
81. Rregullimi i parkingut në palestrën e sporteve
Filloi: 13/12/2016
Përfundon: 23/12/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
82. Renovimi i objektit të Qendrës së Mjekësisë Familjare në Arllat
Filloi: 31/10/2016
Përfundon: 25/12/2016

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]
83. Renovimi i nyjeve sanitare në shfmu “Luigj Gurakuqi” në Sankoc
Filloi: 08/12/2016
Përfundon: 16/12/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
84. Rregullimi i oborrit në gjimnazin Skenderbeu – vazhdim i punimeve
Filloi: 07/12/2016
Përfundon: 16/12/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
85. Punë të paplanifikuara_shtesë;Rregullimi i rrethojës në shfmu “Shotë Galica” në Tërdec
Filloi: 07/12/2016
Përfundon: 09/12/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
86. Rregullimi i rrethojës në shfmu “Abedin Bujupi” – Lagjja Gjergji
Filloi: 14/12/2016
Përfundon: 23/12/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
87. Rregullimi i rrethojës në shfmu “Xhevë Lladrovci” në Gllanasellë
Filloi: 15/12/2016
Përfundon: 23/12/2016

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Punimet nuk janë realizuar në kohë për shkak të kushteve atmosferike” delay=1000 color=”#e74024″]
88. Furnizim me ditar klase, libra amë dhe libra protokolli
Filloi: 27/09/2016
Periudha e realizimit: 9 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]
89. Ndërtimi i aneksit në objektin e shfmu “Dëshmorët e Fortesës” në Verboc – Vazhdim i punimeve
Filloi: 04/11/2016
Periudha e realizimit: 70 Ditë

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]
90. Ndërrimi i dritareve në shfmu “Fazli Grajqevci” në Vasilevë
Filloi: 31/10/2016
Periudha e realizimit: 25 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
91. Rregullimi i rrethojës në shfmu “Xhevë Lladrovci” në Gllanasellë
Filloi: 31/10/2016
Perfundon: 20/11/2016

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]
91.2. Rregullimi i rrethojës në shfmu “Shote Galica” në Tërdec
Filloi: 01/11/2016
Perfundon: 20/11/2016

[rprogress value=100 text=”Afati për realizimin e punimeve ka kaluar. Nuk sqarohen arsyet e vonesave.” delay=1000 color=”#e74024″]